Obowiązek zaofiarowania do zbiórki używanych butelek po niektórych lekach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.29.198

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 1952 r.
w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki używanych butelek po niektórych lekach.

Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105 i Nr 73, poz. 468) zarządza się, co następuje:
1.
Butelki (fiolki) po penicylinie, streptomycynie i innych antybiotykach, jak również po insulinie, surowicach i szczepionkach, stanowią odpadki użytkowe w rozumieniu art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi.
2.
Użyte w dalszej części rozporządzenia określenie "butelki" oznacza butelki (fiolki) po penicylinie, streptomycynie i innych antybiotykach, jak również po insulinie, surowicach i szczepionkach, stanowiące stosownie do ust. 1 odpadki użytkowe.
1.
Osoby fizyczne i prawne obowiązane są przy nabywaniu leków wymienionych w § 1 ust. 1 zaofiarować butelki do zbiórki i dostarczyć je do punktów sprzedaży tych leków.
2.
Butelki powinny być zaofiarowane w stanie nieuszkodzonym wraz z korkami (z wyjątkiem korków z masy korkowej). Zaofiarowane butelki powinny stanowić opakowanie po takich samych lekach, jak leki nabywane.
1.
W przypadku niedostarczenia butelek przed wydaniem leków nabywca obowiązany jest złożyć kaucję u sprzedawcy za pokwitowaniem na zabezpieczenie wykonania obowiązku określonego w § 2.
2.
Wysokość kaucji wynosi 2 zł za każdą niedostarczoną butelkę. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą dostarczenia butelki przy jednoczesnym zwrocie pokwitowania.
3.
W przypadku niedostarczenia butelki przed upływem miesiąca od dnia złożenia kaucji, kaucja ulega przepadkowi na rzecz przedsiębiorstwa, które pobrało kaucję. Jednocześnie z przepadkiem kaucji wygasa obowiązek zaofiarowania i dostarczenia butelki.
4.
Minister Zdrowia określi w porozumieniu z Ministrem Finansów formę wydawanych na kaucję pokwitowań oraz sposób ewidencjonowania pobranych kaucji.
Przepisów § 3 nie stosuje się do urzędów, zakładów i instytucji państwowych oraz jednostek gospodarki uspołecznionej, z tym że składają one pisemne zobowiązanie zwrotu butelek najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia nabycia leków. Obowiązek składania pisemnego zobowiązania nie dotyczy jednostek gospodarki uspołecznionej, nabywających leki w celu dalszej odsprzedaży.
Minister Zdrowia określi w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa sposób przekazywania butelek oraz dopuszczalny procent ubytku butelek nabywanych przez jednostki określone w § 4.
Tryb zastosowania zasad niniejszego rozporządzenia do leków wymienionych w § 1 ust. 1, nabywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego, określą odrębne zarządzenia, wydane przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Rozporządzenie nie narusza przepisów o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi, dotyczących używanych flaszek, słoików i butli.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.