Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.2.15

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 stycznia 1963 r.
w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963.

Na podstawie art. 3, art. 10 i art. 26 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 166) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się dla podatników podatku gruntowego oraz dla osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty leśnej obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963 bez wezwania przez właściwy organ administracji państwowej.
2.
Od obowiązku uiszczenia zaliczki (ust. 1) wolne są nowo powstałe rolnicze spółdzielnie produkcyjne, co do których wpis do rejestru nastąpił po indywidualnym dokonaniu żniw w 1962 r.
1.
Wysokość zaliczki (§ 1 ust. 1) wynosi:
1)
50% kwoty wymiaru podatku gruntowego i opłaty leśnej ustalonych za rok 1962, po uwzględnieniu zastosowanych przy wymiarze w roku 1962 na podstawie obowiązujących przepisów o podatku gruntowym:
a)
obniżek podatku, jeżeli szacunkowa klasyfikacja gruntów była wyższa od faktycznej jakości gleby,
b)
obniżek podatku dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wsi, w których z powodu szczególnie trudnych warunków produkcyjnych osiągane są wyniki gospodarcze niższe od przeciętnych w powiecie,
c)
obniżek podatku dla gospodarstw rolnych we wsiach, położonych na terenach, gdzie nie ma w zasadzie możliwości zarobkowania poza gospodarstwem rolnym,
d)
obniżek podatku dla podatników trwale niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub długotrwałej choroby oraz dla wdów, które same prowadzą gospodarstwa rolne i posiadają na utrzymaniu dzieci w wieku do lat 14,
e)
ulg dla rodzin wielodzietnych;
2)
35% kwoty wymiaru podatku gruntowego i opłaty leśnej ustalonych za rok 1962 dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych bez uwzględnienia zastosowanej w tym roku obniżki podatku o 25%;
3)
25% kwoty wymiaru podatku gruntowego i opłaty leśnej ustalonych za rok 1962 dla kółek rolniczych i ich ośrodków rolnych od gruntów uprawianych przez te kółka i ośrodki.
2.
Upoważnia się Prezydia Powiatowych Rad Narodowych w: Elblągu, Gdańsku, Kwidzyniu, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie, Busku-Zdroju, Kozienicach, Lipsku, Opatowie, Sandomierzu, Staszowie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Łukowie, Parczewie, Radzyniu, Włodawie, Kutnie, Łasku, Łowiczu, Poddębicach, Kole, Koninie, Turku, Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie, Jarosławiu, Jaśle, Łańcucie, Mielcu, Przeworsku, Rzeszowie, Strzyżowie, Tarnobrzegu, Garwolinie, Gostyninie, Nowym Dworze Mazowieckim, Sochaczewie i Żurominie do ustalenia zaliczki w wysokości 40% kwoty wymiaru podatku gruntowego i opłaty leśnej za rok 1962, po uwzględnieniu zastosowanych przy wymiarze w tym roku obniżek i ulg w podatku, określonych w ust. 1 pkt 1, dla wszystkich indywidualnych gospodarstw rolnych położonych we wsiach, które w roku 1962 dotknięte zostały klęską powodzi i nadmiernych opadów deszczu, jeżeli klęska dotknęła co najmniej połowę gospodarstw w danej wsi.
Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku gruntowego oraz obowiązek w zakresie opłaty leśnej od całości lub części gruntów powstał w dniu 1 stycznia 1963 r., podstawę obliczenia zaliczki (§ 1 ust. 1) stanowi kwota podatku gruntowego i opłaty leśnej, która byłaby ustalona z gospodarstwa rolnego według zasad obowiązujących w 1962 r., gdyby podatnik w 1962 r. podlegał takim obowiązkom.
Jeżeli na podstawie przepisów o podatku gruntowym podatnikowi przysługują w roku 1963 ulgi w podatku gruntowym, przewidziane dla rodzin żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową i dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski, wówczas zaliczkę na podatek gruntowy obniża się o stosowne procenty, określone w tych przepisach.
Zaliczka na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963 jest płatna:
1)
dla podatników wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 - w dwóch równych ratach do dnia 28 lutego i do dnia 15 maja 1963 r.;
2)
dla podatników wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 - do dnia 15 maja 1963 r.
1.
Zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963 nie pobiera się w całości lub w części, jeżeli:
1)
podatnik przystąpił i włączył grunty do zarejestrowanej rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
2)
podatnik przestał być właścicielem (posiadaczem, użytkownikiem) gospodarstwa rolnego lub jego części albo dzierżawcą lub użytkownikiem gruntów państwowych.
2.
Zaliczki na podatek gruntowy na rok 1963 nie pobiera się w całości lub w części, jeżeli podatnikowi według obowiązujących przepisów przysługuje w roku 1963 zwolnienie od podatku gruntowego.
Jeżeli w roku 1963, w okresie płatności zaliczki, podatnik dotknięty został klęską żywiołową lub losową, wówczas organ finansowy, na wniosek podatnika, może przyznać ulgę w spłacie zaliczki w formie odroczenia lub rozłożenia jej na raty.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r.