Dział 3 - Ustalenie rocznych wkładów (składek) oszczędnościowych. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

Dział  III.

Ustalenie rocznych wkładów (składek) oszczędnościowych.

Przepisy wstępne.

1.
Banki, instytucje bądź placówki, przewidziane w art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1, ustalają:
1)
roczne wkłady oszczędnościowe uczestników funduszu A oraz składki oszczędnościowe tych uczestników w przypadkach częściowego lub całkowitego niewykonania obowiązku, określonego w art. 27 ust. 1,
2) 15
składki oszczędnościowe uczestników funduszu D w przypadkach niewykonania przez płatnika obowiązku pobrania i wypłacenia składek.
2. 16
Władze podatkowe zawiadamiają banki, instytucje bądź placówki, określone w ust. 1, o ustalonych z urzędu zobowiązaniach podatkowych w podatkach dochodowym, gruntowym, nie wyłączając wymierzonych z urzędu zaliczek na podatek dochodowy, jak również domiarów tych zaliczek.
3.
Roczne wkłady oszczędnościowe uczestników funduszu B ustalają właściwe władze podatkowe.
4. 17
Wszelkie decyzje, ustalające i zmieniające rozmiar zobowiązań podatkowych w podatkach dochodowym, gruntowym, powodują odpowiednie ustalenia bądź zmiany w ustaleniach rocznych wkładów (składek) oszczędnościowych uczestników funduszów.
5.
Roczne wkłady oszczędnościowe płatne są w terminach, przewidzianych dla płatności zobowiązań podatkowych w podatkach dochodowym i gruntowym.
1.
Od kwoty rocznego wkładu oszczędnościowego odlicza się wniesione w danym roku kalendarzowym:
1)
składki z tytułu specjalnych umów ubezpieczenia na życie; zasady tych specjalnych umów ustali Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia, przy czym zasady te mogą odbiegać od obowiązujących przepisów o umowie ubezpieczenia,
2)
wpłaty na Fundusz Ziemi i na spłatę pożyczek inwestycyjnych,
3)
wkłady w instytucjach kredytowych z co najmniej 6-miesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli wypowiedzeniu podlega rocznie nie więcej niż 10% wkładu, przy czym zmiana przez instytucje kredytowe warunków wypowiedzenia, która by naruszała przepis niniejszy, może nastąpić jedynie za zgodą Banku Gospodarstwa Krajowego.
2.
Warunki i sposób zaliczania sum, określonych w ustępie poprzedzającym, na poczet rocznego wkładu oszczędnościowego ustali rozporządzenie Ministra Skarbu.
3. 18
Dłużnicy Państwowego Funduszu Ziemi, posiadający wkłady oszczędnościowe w funduszu B. Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, mogą ponadto żądać przelania z ich wkładów na Państwowy Fundusz Ziemi kwot, odpowiadających ratom należności Państwowego Funduszu Ziemi, płatnym w 1952 r.
4. 19
Płatnicy opłaty elektryfikacyjnej, dla których podstawa opodatkowania podatkiem gruntowym ustalona za 1952 r. nie przekracza 15.000 zł, a którym w myśl § 6 uchwały Nr 515 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych, pobieranych przy powszechnej elektryfikacji (Monitor Polski Nr A-71, poz. 920 i Nr A-85, poz. 1173), przysługują ulgi w opłatach na fundusz B. Społecznego Funduszu Oszczędnościowego w wysokości, określonej w tabelach 1 i 2, stanowiących załączniki do wspomnianej uchwały - mogą żądać przelania z ich wkładów oszczędnościowych odpowiednich kwot na pokrycie rat opłaty elektryfikacyjnej, płatnych w 1952 r.

Fundusz A.

Roczne wkłady oszczędnościowe uczestników funduszu A ustala się przez zastosowanie właściwej stawki oszczędnościowej (art. 26) do kwoty dochodu ogólnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 414).

1. 21
Składki oszczędnościowe wynoszą:
StopieńPrzy dochodzie ogólnym złotychStawka oszczędnościowa

%

ponaddo
1 360.000 400.000 2
2 400.000 450.000 2,5
3 450.000 500.000 3
4 500.000 550.000 3,5
5 550.000 600.000 4
6 600.000 700.000 4,5
7 700.000 800.000 5
8 800.0001.000.000 5,5
91.000.0001.200.000 6
101.200.0001.500.000 6,5
111.500.0001.800.000 7
121.800.0002.100.000 8
132.100.0002.400.000 9
142.400.0003.000.000 10
153.000.0003.600.000 11
163.600.0004.200.000 12
174.200.0004.800.000 13
184.800.0005.400.000 14
195.400.000- 15".
2.
Dla ustalenia stawki oszczędnościowej i obliczenia rocznego wkładu oszczędnościowego dochód zaokrągla się do pełnych setek złotych w dół, wkład zaś do pełnych dziesiątków złotych w dół.
3.
Roczny wkład oszczędnościowy należy ustalać w ten sposób, aby z dochodu wyższego stopnia po potrąceniu kwoty wkładu nie pozostało nigdy mniej niż pozostaje z najwyższego dochodu bezpośrednio niższego stopnia po potrąceniu wkładu na ten stopień przypadającego.
1. 22
Uczestnicy funduszu A obowiązani są obliczać i wpłacać bez wezwania składki oszczędnościowe obliczone od dochodu ogólnego zadeklarowanego bądź ustalonego dla obliczania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, przy zastosowaniu stawki oszczędnościowej z art. 26 odpowiadającej temu dochodowi obliczonemu w stosunku rocznym. Przy wpłacie składki oszczędnościowej należy dołączyć odpis deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.
2.
Różnica między ustaloną kwotą rocznego wkładu oszczędnościowego a sumą wpłaconych w danym roku składek oszczędnościowych płatna jest w ciągu miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wysokości rocznego wkładu oszczędnościowego.
1.
Roczne wkłady oszczędnościowe uczestników funduszu B ustala się w oparciu o wymiar podatku gruntowego przez zastosowanie właściwej stawki oszczędnościowej, ustalanej corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
2. 23
(skreślony).
3.
Po wysłuchaniu opinii prezydium gminnej rady narodowej władza podatkowa może:
1)
częściowo lub całkowicie zwolnić od obowiązku wniesienia wkładu osobę, która z powodu ciężkiego położenia materialnego, wywołanego zdarzeniami losowymi, nie jest w stanie wnieść wkładu w wysokości, określonej w ust. 1; postanowienie to nie wyłącza zastosowania przepisu art. 19,
2) 24
podwyższyć roczny wkład oszczędnościowy jednak najwyżej do 50% ponad normę wynikającą z ust. 1, w przypadku wyjątkowo korzystnej sytuacji materialnej uczestnika, spowodowanej osiąganiem takich przychodów z innego źródła niż gospodarstwo rolne, które nie stwarzają obowiązku uczestnictwa w funduszach A bądź D.

Powody zwolnienia bądź podwyższenia winny być wskazane w decyzji.

1.
Władza podatkowa zawiadamia uczestników o ustalonych rocznych wkładach oszczędnościowych, wzywając ich jednocześnie do dokonania wpłat na książeczki oszczędnościowo-inwestycyjne.
2.
W przypadku nie wniesienia wkładu władza podatkowa wdroży przeciw uczestnikowi postępowanie egzekucyjne.

(skreślony).

Składki oszczędnościowe uczestników funduszu D pobierają płatnicy, których określi rozporządzenie Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi oraz Handlu Wewnętrznego. Rozporządzenie to określi również tryb i sposób pobierania składek oszczędnościowych oraz terminy ich płatności.

1.
Podstawą obliczenia składki oszczędnościowej jest kwota, uzyskana ze sprzedaży połowu.
2.
Składki oszczędnościowe pobiera się według następujących stawek:
klasa kutra "A"- 4%
" ""B"- 3%
" ""C"- 2%
" ""D"- 1,5%
" ""E"- 1%
" ""F"- 0,1%.
3.
Zakwalifikowania kutra do właściwej klasy dokonuje Morski Urząd Rybacki.
14 Art. 23 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz.U.49.7.42) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.
15 Art. 23 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.

16 Art. 23 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.
17 Art. 23 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.
18 Art. 24 ust. 3 dodany przez art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz.U.52.32.216) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1952 r.
19 Art. 24 ust. 4 dodany przez art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz.U.52.32.216) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1952 r.
20 Art. 25 zmieniony przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 25 października 1948 r. (Dz.U.48.52.415) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.
21 Art. 26 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 dekretu z dnia 25 października 1948 r. (Dz.U.48.52.415) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.
22 Art. 27 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 dekretu z dnia 25 października 1948 r. (Dz.U.48.52.415) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.
23 Art. 28 ust. 2 skreślony przez art. 1 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. (Dz.U.48.36.256) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1948 r.
24 Art. 28 ust. 3 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.

25 Rozdział IV skreślony przez art. 1 pkt 7 dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.
26 Rozdział V dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.