Dział 2 - Prawa uczestników. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

Dział  II.

Prawa uczestników.

Przepisy wstępne.

Uczestnicy Społecznego Funduszu Oszczędnościowego są uprawnieni do:

a)
uzyskiwania pożyczek inwestycyjnych,
b)
otrzymywania zwolnień i zwrotów wkładów oszczędnościowych.

Pożyczki.

1.
Uczestnictwo w Społecznym Funduszu Oszczędnościowym uprawnia do otrzymania pożyczki inwestycyjnej, jeżeli:
1)
uczestnik całkowicie wpłacił składki (roczne wkłady) oszczędnościowe, należne do dnia zgłoszenia wniosku,
2)
inwestycja, dla dokonania której pożyczka jest przeznaczona, została objęta państwowym planem inwestycyjnym i odpowiada wymogom technicznym.
2.
W wyjątkowych przypadkach Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać pożyczkę inwestycyjną osobie, nie będącej uczestnikiem żadnego z funduszów oszczędnościowych, jak również uczestnikowi nie odpowiadającemu warunkom, określonym w ust. 1 pkt 1, przy zachowaniu warunków, przewidzianych w ust. 1 pkt 2. Przypadki wyjątkowe dotyczyć mogą w szczególności gmin, powiatowych i wojewódzkich związków samorządu terytorialnego, Związku Samopomocy Chłopskiej bądź innej instytucji, na której ciążą obowiązki inwestora.
3.
Wypłata przyznanej pożyczki nastąpi ratami w miarę postępu robót inwestycyjnych.
4.
Tryb udzielania pożyczek, sposób ich zabezpieczenia, terminy spłat oraz inne warunki kredytu inwestycyjnego ustali rozporządzenie Ministra Skarbu.
1.
Właściwy bank powinien dokonywać kontroli:
1)
czy pożyczka użyta została na cele, na które ją przyznano,
2)
czy uczestnik przeprowadza inwestycje zgodnie z projektami technicznymi oraz dotrzymuje specjalnych warunków, pod jakimi pożyczka została mu przyznana, a także czy zostały uruchomione odpowiednie środki własne, jeżeli było to warunkiem przyznania pożyczki.
2.
W przypadku stwierdzenia uchybień bankowi służy prawo wstrzymania dalszych rat pożyczki oraz zarządzenia zwrotu rat już wypłaconych wraz z przypadającymi odsetkami.

Zaległości z tytułu odsetek, raty zapadłe z tytułu udzielonych pożyczek, jak również sumy, o których mowa w art. 17 ust. 2 podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

1.
Przepisy art. 16 i 17 nie mają zastosowania do pożyczek inwestycyjnych, udzielanych uczestnikom funduszu D.
2.
Środki finansowe, gromadzone w funduszu D, będą użyte na inwestycje rybołówstwa morskiego.
3.
Warunki udzielania pożyczek inwestycyjnych uczestnikom funduszu D na cele inwestycyjne rybołówstwa morskiego ustali w drodze rozporządzenia Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Żeglugi.

Zwolnienia.

1.
Zwalnia się część wkładu oszczędnościowego uczestnika, jeżeli środki pieniężne mają być przeznaczone przezeń na pokrycie jego zobowiązań z tytułu nakładów, uprawniających do złożenia wniosku o zwolnienie. Spis nakładów, uprawniających do złożenia wniosku o zwolnienie, ustala Rada Ministrów w drodze uchwały, powziętej na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Planowania. Spis ustalony będzie odrębnie dla uczestników poszczególnych funduszów, obejmować będzie w zależności od potrzeb i możliwości rynkowych między innymi budowę oraz nabycie środków i urządzeń przemysłowych, zakupy maszyn, narzędzi, udziałów w spółdzielniach wytwórczych, maszynowych itp., jak również dla określonych kategoryj uczestników wkłady w spółdzielniach mieszkaniowych i zakupy niektórych trwałych dóbr konsumcyjnych.
2.
Uprawnienia, określone w ust. 1, mogą być w uchwale Rady Ministrów ograniczone postanowieniami, dotyczącymi w szczególności:
a)
terminu i okresu udzielania zwolnień,
b)
wysokości kwoty, podlegającej zwolnieniu,
c)
obowiązku użycia przez inwestującego określonej sumy dodatkowych środków.
3.
Ponadto prawo do zwolnienia może być ograniczone warunkami, przewidzianymi w art. 16 ust. 1 i 3 oraz art. 17.
1.
Zwrot części wkładu oszczędnościowego następuje w przypadku śmierci członka najbliższej rodziny, narodzin dziecka oraz ślubu uczestnika lub jego dziecka, a także w przypadku, spowodowanej kalectwem lub nieuleczalną chorobą trwałej niezdolności do pracy uczestnika funduszu lub członka jego najbliższej rodziny.
2. 13
Uczestnicy funduszów B, C i D mogą uzyskać zwrot części wkładu oszczędnościowego w przypadku utrzymywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania, uczestnicy zaś funduszów B i D - ponadto w przypadku klęski żywiołowej oraz straty w inwentarzu, powodującej w sposób istotny umniejszenie zdolności płatniczej uczestnika. Uczestnicy funduszu D mogą uzyskać również zwrot części wkładu oszczędnościowego w wysokości kwoty, wpłaconej przez uczestnika z tytułu spłaty albo dzierżawy kutra, przekazanego przez Państwo.
3.
Zastosowanie zwrotów, przewidzianych w ust. 1 i 2, uzależnia się od przedłożenia odpowiedniego dowodu. Łączna wysokość sum zwróconych w ciągu roku oszczędności nie może przekraczać 50.000 zł po odliczeniu części, zwolnionej na podstawie art. 19 ust. 1, ani połowy wkładu oszczędnościowego. Uprawnienia do uzyskania zwrotu, nie mające pokrycia w bieżącym roku, przesuwają się na rok następny.
1.
W przypadku śmierci uczestnika funduszu winna nastąpić całkowita wypłata oszczędności do rąk spadkobiercy. Jeżeli zmarły był uczestnikiem funduszu A, wypłata nastąpi jednorazowo, gdy wkład oszczędnościowy nie przekracza 100.000 zł. Jeżeli wkład oszczędnościowy przekracza 100.000 zł natychmiastowej wypłacie podlega 100.000 zł, w roku następnym nie więcej niż 200.000 zł, a po upływie tego roku reszta.
2.
W przypadku likwidacji osoby prawnej całkowity jej wkład oszczędnościowy ulega zarachowaniu na dobro wspólników, udziałowców lub akcjonariuszów stosownie do udziału, którym uczestniczą w podziale majątku osoby prawnej; zarachowanie następuje przez wpis do książeczek oszczędnościowo-inwestycyjnych. Jeżeli wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz nie był uczestnikiem Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, należy mu wydać książeczkę oszczędnościowo-inwestycyjną i dokonać w niej wpisu.
3.
Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów, zawartych w statutach poszczególnych osób prawnych.

Uczestnikom, którzy ukończyli 65 lat lub utracili zdolność do pracy, jeżeli nie posiadają dostatecznych środków utrzymania przysługuje prawo renty dożywotniej za sumę złożoną w książeczce oszczędnościowo-inwestycyjnej bądź jednorazowo zwrot oszczędności, jak również zwolnienie od obowiązku dalszego oszczędzania.

12 Art. 18a dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.
13 Art. 20 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.