Rozdział 3 - Zwolnienia. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

Rozdział  III.

Zwolnienia.

1.
Zwalnia się część wkładu oszczędnościowego uczestnika, jeżeli środki pieniężne mają być przeznaczone przezeń na pokrycie jego zobowiązań z tytułu nakładów, uprawniających do złożenia wniosku o zwolnienie. Spis nakładów, uprawniających do złożenia wniosku o zwolnienie, ustala Rada Ministrów w drodze uchwały, powziętej na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Planowania. Spis ustalony będzie odrębnie dla uczestników poszczególnych funduszów, obejmować będzie w zależności od potrzeb i możliwości rynkowych między innymi budowę oraz nabycie środków i urządzeń przemysłowych, zakupy maszyn, narzędzi, udziałów w spółdzielniach wytwórczych, maszynowych itp., jak również dla określonych kategoryj uczestników wkłady w spółdzielniach mieszkaniowych i zakupy niektórych trwałych dóbr konsumcyjnych.
2.
Uprawnienia, określone w ust. 1, mogą być w uchwale Rady Ministrów ograniczone postanowieniami, dotyczącymi w szczególności:
a)
terminu i okresu udzielania zwolnień,
b)
wysokości kwoty, podlegającej zwolnieniu,
c)
obowiązku użycia przez inwestującego określonej sumy dodatkowych środków.
3.
Ponadto prawo do zwolnienia może być ograniczone warunkami, przewidzianymi w art. 16 ust. 1 i 3 oraz art. 17.