Rozdział 2 - Pożyczki. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

Rozdział  II.

Pożyczki.

1.
Uczestnictwo w Społecznym Funduszu Oszczędnościowym uprawnia do otrzymania pożyczki inwestycyjnej, jeżeli:
1)
uczestnik całkowicie wpłacił składki (roczne wkłady) oszczędnościowe, należne do dnia zgłoszenia wniosku,
2)
inwestycja, dla dokonania której pożyczka jest przeznaczona, została objęta państwowym planem inwestycyjnym i odpowiada wymogom technicznym.
2.
W wyjątkowych przypadkach Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać pożyczkę inwestycyjną osobie, nie będącej uczestnikiem żadnego z funduszów oszczędnościowych, jak również uczestnikowi nie odpowiadającemu warunkom, określonym w ust. 1 pkt 1, przy zachowaniu warunków, przewidzianych w ust. 1 pkt 2. Przypadki wyjątkowe dotyczyć mogą w szczególności gmin, powiatowych i wojewódzkich związków samorządu terytorialnego, Związku Samopomocy Chłopskiej bądź innej instytucji, na której ciążą obowiązki inwestora.
3.
Wypłata przyznanej pożyczki nastąpi ratami w miarę postępu robót inwestycyjnych.
4.
Tryb udzielania pożyczek, sposób ich zabezpieczenia, terminy spłat oraz inne warunki kredytu inwestycyjnego ustali rozporządzenie Ministra Skarbu.
1.
Właściwy bank powinien dokonywać kontroli:
1)
czy pożyczka użyta została na cele, na które ją przyznano,
2)
czy uczestnik przeprowadza inwestycje zgodnie z projektami technicznymi oraz dotrzymuje specjalnych warunków, pod jakimi pożyczka została mu przyznana, a także czy zostały uruchomione odpowiednie środki własne, jeżeli było to warunkiem przyznania pożyczki.
2.
W przypadku stwierdzenia uchybień bankowi służy prawo wstrzymania dalszych rat pożyczki oraz zarządzenia zwrotu rat już wypłaconych wraz z przypadającymi odsetkami.

Zaległości z tytułu odsetek, raty zapadłe z tytułu udzielonych pożyczek, jak również sumy, o których mowa w art. 17 ust. 2 podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

1.
Przepisy art. 16 i 17 nie mają zastosowania do pożyczek inwestycyjnych, udzielanych uczestnikom funduszu D.
2.
Środki finansowe, gromadzone w funduszu D, będą użyte na inwestycje rybołówstwa morskiego.
3.
Warunki udzielania pożyczek inwestycyjnych uczestnikom funduszu D na cele inwestycyjne rybołówstwa morskiego ustali w drodze rozporządzenia Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Żeglugi.
12 Art. 18a dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.