Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.188

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lipca 1961 r.
w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.

Na podstawie art. 101 ust. 5 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) zarządza się, co następuje:
Podatnicy podlegający opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną w przypadkach, gdy zaliczenie prowadzonych przez nich przedsiębiorstw zarobkowych do przedsiębiorstw prowadzonych w większym rozmiarze stosownie do przepisów § 1 lit. c) i § 2 rozporządzenia Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw prowadzonych w większym rozmiarze (Dz. U. z 1946 r. Nr 36, poz. 223, z 1947 r. Nr 73, poz. 465 i z 1949 r. Nr 64, poz. 514) uzależnione jest od wysokości uzyskanego obrotu, obowiązani są do prowadzenia ksiąg handlowych:
1)
bez względu na wysokość obrotu w danym roku, jeżeli obrót przedsiębiorstwa w roku poprzednim przekroczył w stosunku rocznym kwotę 1.200.000 zł:
a)
od początku danego roku, jeżeli obrót za rok poprzedni w wysokości ponad 1.200.000 zł w stosunku rocznym wynika z zeznania, deklaracji lub księgowości podatnika bądź z oczywistych dowodów innego rodzaju,
b)
od pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji organu finansowego, jeżeli obrót za rok poprzedni w wysokości ponad 1.200.000 zł w stosunku rocznym został ustalony decyzją tego organu;
2)
jeżeli obrót przedsiębiorstwa w roku poprzednim nie przekroczył w stosunku rocznym kwoty 1.200.000 zł oraz jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa nowo powstałe:
a)
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty w danym roku obrót przekroczył w stosunku rocznym kwotę 1.200.000 zł, jeżeli wysokość obrotu wynika z zeznania, deklaracji lub księgowości podatnika bądź z oczywistych dowodów innego rodzaju,
b)
od pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji organu finansowego, jeżeli obrót w danym roku w wysokości ponad 1.200.000 zł w stosunku rocznym został ustalony decyzją tego organu.
Obowiązek, o którym mowa w § 1 pkt 2, nie ustaje do końca okresu rachunkowego, chociażby osiągnięty obrót za dalsze miesiące, obliczony w stosunku rocznym, nie przekraczał kwoty 1.200.000 zł.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1957 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup podatników od obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych (Monitor Polski Nr 17, poz. 129).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1961 r.