Obowiązek posiadania rachunków dotyczących zakupu niektórych materiałów przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.18.152

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 lipca 1970 r.
w sprawie obowiązku posiadania rachunków dotyczących zakupu niektórych materiałów przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
1.
Podatnicy będący podmiotami gospodarki nie uspołecznionej, prowadzący zakłady rzemieślnicze i przemysłowe i opłacający na podstawie szczególnych przepisów podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu, jeżeli z mocy tych przepisów są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, a do produkcji używają materiałów pochodzenia zagranicznego lub wykonują rodzaje działalności gospodarczej wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, i do produkcji używają materiałów wymienionych w tym wykazie, są obowiązani posiadać oraz przechowywać rachunki dotyczące zakupu tych materiałów.
2.
Jeżeli podatnik obok rodzaju działalności gospodarczej wymienionej w ust. 1 wykonuje jeszcze inny rodzaj działalności, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy całej działalności podatnika.
3.
Rachunki za zakupione materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 103 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60).
1.
Podatnicy wymienieni w § 1 są obowiązani prowadzić ewidencję rachunków za zakupione materiały.
2.
Ewidencja powinna być zbroszurowana, ponumerowana, zawierać numer kolejny, imię i nazwisko (nazwę firmy) sprzedającego (dostawcy) i jego dokładny adres, oznaczenie rodzaju i ilości materiału, datę i numer rachunku oraz sumę należności. Ewidencja przed rozpoczęciem zapisów powinna być przedstawiona przez podatnika do poświadczenia organowi finansowemu właściwemu w sprawach podatku obrotowego.
3.
Rachunki powinny być kolejno numerowane i wpisywane do ewidencji w kolejności numeracji.
4.
Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego należy zsumować zapisy dokonane w ewidencji, a po zakończeniu roku podatkowego należy sporządzić w ewidencji na oddzielnej karcie ogólne roczne zestawienie.
5.
Podatnik obowiązany jest złożyć właściwemu organowi finansowemu ewidencję w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
1.
Podatnicy wymienieni w § 1 powinni wpisywać do ewidencji rachunki za zakupione materiały w dniu nadejścia materiałów do zakładu (magazynu).
2.
Jeżeli materiały nadeszły do zakładu (magazynu) przed otrzymaniem rachunku, należy sporządzić szczegółowy opis materiałów, zawierający imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj materiałów, oraz dokonać zapisu w ewidencji na podstawie sporządzonego opisu. Opis powinien być przechowywany jako dowód wewnętrzny zakupu i połączony z otrzymanym następnie rachunkiem.
1.
Podatnicy wymienieni w § 1 są obowiązani przed zaprowadzeniem ewidencji i na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zakończenia działalności gospodarczej sporządzić spis z natury materiałów pochodzenia zagranicznego oraz wymienionych w wykazie i wpisać go do ewidencji.
2.
Pierwopisy (brudnopisy) spisu z natury materiałów powinny zawierać dane ilościowe według rodzajów lub grup rodzajowych i gatunków, a ponadto - w razie gdy o zaliczeniu nabytego materiału do określonego rodzaju lub gatunku decyduje cena - również cenę jednostkową. Przed wznowieniem transakcji w nowym roku podatkowym pierwopisy te powinny być ponumerowane, zszyte i na ostatniej stronie zaopatrzone w datę i podpis (czytelny) osoby lub osób, które je sporządziły. Pierwopisy, powinny być sporządzone atramentem, ołówkiem kopiowym lub długopisem.
Obowiązek posiadania rachunków, o których mowa w § 1, nie obejmuje:
1)
produktów lub półfabrykatów wykonanych z materiałów wymienionych w wykazie, jeżeli te produkty lub półfabrykaty nie są w nim wymienione,
2)
materiałów powierzonych przez zamawiającego świadczenie oraz odpadów z tych materiałów, jeżeli odpady te nie mogą być użyte w danym zakładzie do produkcji lub świadczenia usług, z tym jednak że w czasie kontroli podatnik powinien wskazać osobę (firmę), która powierzyła mu materiał.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie:
1)
karty podatkowej,
2)
ryczałtu przewidzianego dla osób trudniących się przemysłem domowym i przemysłem ludowym, wykonujących świadczenia na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej,
3)
ryczałtu przewidzianego dla zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.
1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie posiadania przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu rachunków na zakup niektórych materiałów (Dz. U. z 1965 r. Nr 52, poz. 324 i z 1966 r. Nr 11, poz. 67).
2.
Podatnicy wymienieni w § 1, prowadzący dotychczas ewidencję rachunków za zakupione materiały według przepisów rozporządzenia wymienionego w ust. 1, są obowiązani sporządzić na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spis z natury materiałów pochodzenia zagranicznego oraz wymienionych w wykazie, chyba że materiały te zostały objęte spisem sporządzonym na podstawie dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ MATERIAŁÓW

Lp.Rodzaj działalności gospodarczejRodzaj materiałów

(poza materiałami pochodzenia zagranicznego)

A. Rzemiosło
1. Metalowe
1. BlacharstwoBlacha, metale nieżelazne
2. BrązownictwoMetale nieżelazne
3. ElektromechanikaKable, metale nieżelazne, przewody
4. KotlarstwoMetale nieżelazne, wyroby walcowane
5. Mechanika pojazdowaMetale nieżelazne, części zamienne, podzespoły i akcesoria produkcji gospodarki uspołecznionej do pojazdów mechanicznych typowych marek
6. OdlewnictwoMetale nieżelazne
7. OptykaOprawki do okularów, szkła optyczne
8. ŚlusarstwoDruty, metale nieżelazne, stal, wyroby walcowane
2. Mineralne
9. BetoniarstwoCement
10. KamieniarstwoCement
11. SzklarstwoAzotan srebra, minia ołowiana, szkło cienkie ciągnione i ornamentowe oraz wszelkie materiały niezbędne do produkcji, szlifowania, zdobienia i barwienia wyrobów kryształowych
12. Wyrób szkieł laboratoryjnych

i ozdobnych

Azotan srebra oraz wszelkie materiały niezbędne do produkcji, szlifowania, zdobienia i barwienia wyrobów kryształowych
3. Drzewne
13. StolarstwoPłytowe, okleina, tarcica
14. TapicerstwoPokryciowe, płótno
4. Skórzane
15. CholewkarstwoSkóra miękka sztuczna i naturalna
16. Garbarstwo skór bez włosaBarwniki, garbniki, skóry surowe
17. KaletnictwoFolie z tworzyw sztucznych, skóra twarda i miękka sztuczna i naturalna
18. KuśnierstwoBłamy, kołnierze, skóry futerkowe sztuczne i naturalne
19. RękawicznictwoTkaniny sztuczne i naturalne, skóra miękka sztuczna i naturalna
20. Szewstwo wykonywane w zakresie

wymagającym zezwolenia

Klej Butapren OBI-III, skóra twarda i miękka sztuczna i naturalna
21. Wyprawa skór futerkowychBarwniki, garbniki
5. Odzieżowe i włókiennicze
22. BieliźniarstwoFolie z tworzyw sztucznych, koronka, puch, tkaniny sztuczne i naturalne, wata, watolina
23. CzapnictwoKapliny, skóry futerkowe sztuczne i naturalne
24. DziewiarstwoBarwniki, przędza
25. Krawiectwo damskie wykonywane

w zakresie wymagającym

zezwolenia

Skóra miękka sztuczna i naturalna, tkaniny sztuczne i naturalne, watolina
26. Krawiectwo męskie wykonywane

w zakresie wymagającym

zezwolenia

Skóra miękka sztuczna i naturalna, tkaniny sztuczne i naturalne, watolina
27. ModniarstwoKapliny, skóry futerkowe sztuczne i naturalne
28. Tkactwo artystyczneBarwniki, przędza
6. Pozostałe przemysłowe
29. IntroligatorstwoKartony, papier, tektura, tomofan
30. ParasolnictwoTkaniny sztuczne i naturalne
31. SitarstwoWłosie naturalne, drut
32. SzczotkarstwoWłosie naturalne
33. Wyrób drobnych przedmiotów

użytku osobistego i domowego

oraz zabawek

Bursztyn i części do wyrobu długopisów, wiecznych piór i ołówków automatycznych, druty, folie z tworzyw sztucznych, kartony, koronka, metale nieżelazne, papier, skóra twarda i miękka sztuczna i naturalna, surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych, tektura, tkaniny sztuczne i naturalne, tłoczywa melaminowe, tomofan, tusz do długopisów, włosie naturalne, żywice lakiernicze i chemoutwardzalne
7. Budowlane
34. Instalatorstwo sanitarne i

ogrzewania

Armatura, grzejniki, metale nieżelazne, rury, wanny
35. Instalatorstwo elektryczneKable, przewody
36. LakiernictwoFarby olejne, lakiery, żywice lakiernicze i chemoutwardzalne
37. MurarstwoCement
B. PrzemysłAdypinian dwuoktylu, armatura sanitarna i c.o., azotan srebra, barwniki, biel cynkowa i tytanowa, błamy, celuloid, cement, bursztyn, części do wyrobu długopisów, wiecznych piór i ołówków automatycznych; części zamienne, podzespoły i akcesoria produkcji gospodarki uspołecznionej do pojazdów mechanicznych typowych marek, drewno, druty, farby olejne, folie z tworzyw sztucznych, ftalan dwubutylu, ftalan dwuoktylu, garbniki, glejta ołowiana, gliceryna, grzejniki c.o., kable, kapliny, kartony, kauczuk naturalny i syntetyczny, klej Butapren OBI-III, kołnierze z futer naturalnych i sztucznych, koronka używana w przemyśle włókienniczym, lakiery; materiały płytowe używane w przemyśle drzewnym; materiały niezbędne do produkcji, szlifowania, zdobienia i barwienia wyrobów kryształowych; metale nieżelazne, mieszanki gumowe, minia ołowiana, mleczko kauczukowe, okleina, olejki zapachowe i kompozycyjne, oprawki do okularów, papier, płyty nie wulkanizowane, przewody, przędza, puch, rury metalowe, skóra miękka i twarda sztuczna i naturalna, skóry futerkowe sztuczne i naturalne, skóry surowe, szkła optyczne, szkło cienkie ciągnione i ornamentowe, szkło organiczne, surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych, tarcica, tektura, tkaniny sztuczne i naturalne, tłoczywa melaminowe, tomofan, tusz do długopisów, wanny, wata używana w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, watolina, wełna, włosie naturalne, wyroby hutnicze i walcowane, żywice lakiernicze i chemoutwardzalne