§ 5. - Obowiązek legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.34.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1955 r.
§  5.
1.
Udzielenie przedsiębiorstwu handlu zagranicznego zamówienia na sprowadzenie narzędzia mierniczego z zagranicy może nastąpić po stwierdzeniu, że nie ma przeszkód ze strony Głównego Urzędu Miar do sprowadzenia narzędzia mierniczego.
2.
Główny Urząd Miar może uzależnić stwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, od dostarczenia przez instytucję udzielającą zamówienia przedsiębiorstwu handlu zagranicznego prospektów, opisu działania narzędzia mierniczego, a w razie konieczności - również okazowego egzemplarza narzędzia mierniczego.
3.
Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego importujące narzędzia miernicze powinno do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz narzędzi mierniczych, składanego w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, dołączyć stwierdzenie Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w ust. 1.
4.
W przypadku gdy Główny Urząd Miar stwierdził, że nie ma przeszkód do sprowadzenia z zagranicy narzędzia mierniczego określonego typu (ust. 1), a zachodzi konieczność dalszego zamawiania takich samych narzędzi mierniczych u tego samego dostawcy zagranicznego, instytucja udzielająca przedsiębiorstwu handlu zagranicznego zamówienia obowiązana jest zawiadomić o tym Główny Urząd Miar, powołując się na uprzednio uzyskane stwierdzenie. Jeżeli Główny Urząd Miar w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia nie wysunie zastrzeżeń, instytucja udzielająca zamówienia może zamówić takie same narzędzia miernicze bez potrzeby uzyskiwania ponownego stwierdzenia Głównego Urzędu Miar.
5.
Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą sprowadzania z zagranicy narzędzi mierniczych typów aprobowanych zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.