§ 2. - Obowiązek legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.34.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1955 r.
§  2.
1.
Narzędzia miernicze wyrabiane w kraju powinny być zalegalizowane przed oddaniem ich do sprzedaży bądź do użytku, przy czym do uzyskania legalizacji obowiązany jest wytwórca.
2.
Narzędzia miernicze sprowadzane z zagranicy, których legalizacja w myśl przepisów odbywa się nie na miejscu ich ustawienia lub stałego używania, powinny być zgłoszone do legalizacji przez dystrybutora i mogą być oddane do sprzedaży bądź do użytku dopiero po ich zalegalizowaniu.
3.
Sprzedawcom narzędzi mierniczych wolno narzędzia miernicze przechowywać na sprzedaż i sprzedawać tylko z nienaruszoną cechą legalizacyjną. Sprzedawca narzędzi mierniczych powinien narzędzia te przechowywać w taki sposób, aby nie utraciły one swoich własności metrologicznych przed upływem okresu ważności legalizacji. Bezpośrednio przed wygaśnięciem ważności cechy legalizacyjnej narzędzia te należy zgłosić do ponowienia legalizacji.
4.
Jeżeli odbiorcą narzędzi mierniczych jest zakład korzystający z zakładowego punktu legalizacyjnego do legalizacji narzędzi mierniczych masowo stosowanych przez ten zakład (np. liczników energii elektrycznej, gazomierzy, wodomierzy itp.), to zakładowi takiemu mogą być dostarczone przez wytwórcę nie zalegalizowane takie narzędzia miernicze, jakie mogą być legalizowane w jego punkcie legalizacyjnym. Dostarczenie innym odbiorcom narzędzi mierniczych z wytwórni przed ich zalegalizowaniem może nastąpić tylko w wyjątkowych, gospodarczo uzasadnionych przypadkach - za zezwoleniem Głównego Urzędu Miar.