Obniżone opłaty konsularne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2274

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca - Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
państwo przyjmujące oraz grupę interesantów, od których opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości;
2)
wykaz czynności, za które opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, oraz wysokość tych opłat;
3)
termin, do którego opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości.
1.  2
 Wykaz czynności, za które pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, wysokość tych opłat, państwa przyjmujące oraz grupy interesantów, od których pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, jak również termin, do którego pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości, zawiera taryfa obniżonych opłat konsularnych.
2. 
Taryfa obniżonych opłat konsularnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK 3  

TARYFA OBNIŻONYCH OPŁAT KONSULARNYCH

Poz.Państwo przyjmująceGrupa interesantówRodzaj czynnościWysokość opłaty w euroTermin, do którego opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości
1Republika BiałorusiObywatele Republiki Białorusi z zastrzeżeniem poz. 1bPrzyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej3531 grudnia 2024 r.
1aRepublika BiałorusiObywatele Republiki Białorusi:

1) małoletni, którzy ukończyli

12 lat, ale nie ukończyli 18 lat,

2) osoby, które nie ukończyły

25 lat, uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej031 grudnia 2024 r.
1bRepublika BiałorusiObywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnychPrzyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych031 grudnia 2024 r.
2Republika BułgariiObywatele Republiki Bułgarii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 262)Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)4031 grudnia 2025 r.
3Republika CzeskaObywatele Republiki Czeskiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 19, poz. 120)Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)4031 grudnia 2025 r.
4MongoliaObywatele Mongolii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 5)Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)4031 grudnia 2025 r.
5Republika Federalna NiemiecObywatele Republiki Federalnej Niemiec, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 15, poz. 91)Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)4031 grudnia 2025 r.
6Federacja RosyjskaObywatele Federacji Rosyjskiej**), którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz. U.

Nr 32, poz. 143) albo na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 4, poz. 19)

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)4031 grudnia 2025 r.
7Republika SłowackaObywatele Republiki Słowackiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 19, poz. 120)Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)4031 grudnia 2025 r.
8WęgryObywatele Węgier, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 5, poz. 18)Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)4031 grudnia 2025 r.
________________________

*) Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia dokumentów innych niż dokumenty stanu cywilnego lub inne dokumenty o treściach powtarzalnych oraz dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237)).

**) Dotyczy również obywateli: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
3 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.328) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2402) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2757) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.