Obniżenie stawki podatku od olejów mineralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.58.432

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 lipca 1936 r.
o obniżeniu stawki podatku od olejów mineralnych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 252) w brzmieniu zmienionem rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 657), 24 września 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 764) i z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976) oraz dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 427) zarządzam co następuje:
Stawkę podatku od oleju mineralnego, określoną w art. 2 ust. 1 lit. a) wyżej wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, obniża się do 9 zł.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1936 r.