Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.16.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 kwietnia 1967 r.
w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz. 139, z 1960 r. Nr 29, poz. 167 i z 1962 r. Nr 66, poz. 327) i art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1. Stawkę podatku obrotowego od obrotów osiąganych przez prywatne pensjonaty nie prowadzące sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% alkoholu obniża się do 5%.
§  2.
1. Na zasadach określonych w rozporządzeniu przyznaje się ulgi podatkowe osobom fizycznym, które w okresie do dnia 31 grudnia 1970 r. poniosą następujące nakłady inwestycyjne:
1) wybudują, odbudują lub rozbudują budynki o powierzchni użytkowej do 220 m2 przeznaczone na cele pensjonatowe lub mieszkalno-pensjonatowe, w tym z przeznaczeniem na cele mieszkalne nie więcej niż 85 m2 powierzchni użytkowej,
2) nabędą i zainstalują we własnych pensjonatach środki trwałe w postaci urządzeń określonych w § 5,
3) przeprowadzą kapitalne remonty środków trwałych wymienionych w pkt 1 i 2.
2. W razie rozbudowy budynku przyznaje się ulgi tylko wówczas, gdy powierzchnia użytkowa części rozbudowanej łącznie z powierzchnią użytkową istniejącą przed dokonaniem rozbudowy nie przekracza norm określonych w ust. 1 pkt 1.
3. Ulgi przysługują w wypadkach, gdy sumy wydatkowane na inwestycje przekroczą 10.000 zł.
§  3.
1. Z tytułu dokonanych inwestycji przysługuje osobom określonym w § 2 prawo potrącenia z kwoty podatku dochodowego lub zryczałtowanego podatku obrotowego i dochodowego, ustalonych za rok podatkowy, w którym ukończone zostały inwestycje:
1) 30% sum wydatkowanych na inwestycje określone w § 2 ust. 1 pkt 1, a jeżeli chodzi o tego rodzaju inwestycje dokonane w miejscowościach uzdrowiskowych, turystycznych i wypoczynkowych - 50% sum wydatkowanych na te inwestycje,
2) 50% sum wydatkowanych na inwestycje określone w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. W razie niemożności potrącenia w roku podatkowym, w którym ukończone zostały inwestycje, całej kwoty podlegającej potrąceniu, potrącenia reszty kwoty dokonuje się w następnych trzech latach podatkowych.
3. Przy ustalaniu ulg podatkowych do sum wydatkowanych na inwestycje wlicza się sumy spłaconych pożyczek bankowych zaciągniętych na cele inwestycyjne określone w § 2. Ulgę z tytułu nakładów pochodzących z pożyczek bankowych stosuje się w miarę spłaty tych pożyczek w okresie do 10 lat, licząc od roku ukończenia inwestycji, z tym że łączna suma potrąceń razem z potrąceniami z tytułu sumy wydatkowanej na inwestycje z własnych funduszów nie może przekroczyć sumy podatku ustalonego za okres czterech lat, poczynając od roku, w którym ukończone zostały inwestycje.
4. Miejscowości uzdrowiskowe, turystyczne i wypoczynkowe, w których ma zastosowanie przepis ust. 1, ustala Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  4.
1. W razie wybudowania nowego budynku, wysokość sum wydatkowanych na budowę przyjmuje się w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia tego budynku ustalonej przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń dla celów obowiązkowego ubezpieczenia budynków.
2. W razie odbudowy, rozbudowy lub kapitalnego remontu budynków, za podstawę obliczenia ulgi przyjmuje się wartość nakładów ustaloną na podstawie oryginalnych dowodów (rachunków) zakupu materiałów budowlanych zużytych przy inwestycji, z doliczeniem kosztów robocizny w wysokości ustalonej na zasadach przewidzianych w § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie określenia rzemiosł i obszarów objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji oraz wysokości ulg i czasokresu potrącania ich z podatków (Dz. U. Nr 10, poz. 64).

§ 5.[]  1 (uchylony).

§ 6.[]  2 (uchylony).

§  7. Traci moc § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie ustalenia stawek podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych i pensjonatów (Dz. U. Nr 20, poz. 123).
§  8. Przepisy rozporządzenia stosuje się do inwestycji rozpoczętych po dniu 1 stycznia 1967 r. oraz do obrotów osiągniętych poczynając od roku podatkowego 1967.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 uchylony przez § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników (Dz.U.71.1.2) z dniem 11 stycznia 1971 r.
2 § 6 uchylony przez § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników (Dz.U.71.1.2) z dniem 11 stycznia 1971 r.