Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.41.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 września 1960 r.
w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Na podstawie art. 10 ust. 5 i 8 oraz art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201 i z 1959 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przepisy § 1 ust. 2 oraz §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 44, poz. 202) mają odpowiednie zastosowanie do wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych:
1) w zakładach łączności,
2) w Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowych i naukowo-badawczych,
3) w uspołecznionych: bibliotekach, muzeach, archiwach, domach kultury, świetlicach itp. zakładach kulturalnych,
4) w uspołecznionych przedsiębiorstwach widowiskowo-rozrywkowych,
5) w Komitecie do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" oraz w rozgłośniach i w ośrodkach telewizyjnych,
6) w uspołecznionych instytucjach i przedsiębiorstwach wydawniczych,
7) w państwowych zakładach i instytucjach służby zdrowia,
8) w państwowych zakładach opieki i pomocy społecznej.
2. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy członków i pracowników spółdzielni pracy, dla których obniżenie skali podatku od wynagrodzeń wprowadzone zostanie w odrębnym przepisie.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych za okres od dnia 1 października 1960 r.