Obniżenie ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.75.507

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 sierpnia 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 5 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) oraz § 3 ust. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o zastosowaniu ceł wywozowych, podpisanej w Gdańsku dnia 12 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr 14, poz. 123), a zatwierdzonej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 81), zarządzam co następuje:
Ustala się następującą listę kontyngentów, na której podstawie wytwory gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa mogą być w czasie od 1 kwietnia 1939 r. do 31 marca 1940 r. wywiezione za granicę, w ilościach i według ulgowych stawek w liście tej podanych.
Poz. tar. celn. wywozowej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 96, poz. 873) w brzmieniu obowiązującymNAZWA TOWARUKontyngent za czas od 1.IV.1939 r. do 31.III.1940 r.Ulgowa stawka celna
Żużle, zendra, popioły:
2 pkt 3zawierające ołów w ilości 3% i wyżej30tonbez cła
2 pkt 4zawierające miedź w ilości 1% i wyżej80"" "
2 pkt 5zawierające cynę w ilości 1% i wyżej40"" "
z poz. 3Stare żeliwo, żelastwo; odpadki żeliwne, żelazne, stalowe - z wyjątkiem odpadków blachy białej1.000"" "
4 pkt 2Miedź w wiórkach, opiłkach, złomkach, miedź cementowa w proszku i brykietach25"" "
5 pkt 2Aluminium w wiórkach, opiłkach, złomkach2,8tony10 zł
7 pkt 2Nikiel w wiórkach, opiłkach, złomkach0,2"10 "
z poz. 8 z pkt 1Miedź fosforowa w gąskach, blokach i płytach lanych180tonbez cła
z poz. 8 z pkt 1inne stopy w gąskach, blokach i płytach lanych15"10 zł
8 pkt 2Mosiądz, tombak, spiż, brąz fosforowy, miedź fosforowa, argentyn (nowe srebro) w wiórkach, opiłkach, złomkach20"10 "
z poz. 9Odpadki staniolu5"50 "
22Gęsi domowe żywe200sztukbez cła
23Gęsi domowe bite - świeże, chłodzone lub mrożone1.000"" "
z poz. 24Mięso końskie85ton" "
31aKonie żywe850sztuk" "
31b pkt 2Grzyby jadalne: solone, marynowane - we wszelkim opakowaniu - z bezpośrednim opakowaniem80ton" "
31cKonserwy rybne w hermetycznym opakowaniu - z bezpośrednim opakowaniem25"" "
31dOgórki, z wyjątkiem świeżych" we wszelkim opakowaniu - z bezpośrednim opakowaniem200"" "
31eRaki żywe słodkowodne1tona" "
32Pierze wszelkie3tony" "
34Włosie i odpadki włosia wszelkie 1,5"" "
35Sierść wszelka40ton" "
36Szczecina i odpadki szczeciny wszelkie14"" "
43Szmaty, skrawki tkanin, materii i wyrobów dzianych150"" "
44Włókno lniane40"" "
1.
Wymienione w § 1 ilości towarów mogą być, z zachowaniem powyższych warunków, wywiezione za granicę jedynie na podstawie świadectw pochodzenia, wystawionych według załączonego wzoru.
2.
Świadectwa pochodzenia przewidziane w ust. 1 będą wystawiane przez Izbę Przemysłowo-Handlową względnie Izbę Rzemieślniczą lub Izbę Włościańską W. M. Gdańska; świadectwa te powinny być uznawane przez wszystkie urzędy celne.
3.
Rozdziału ustanowionych kontyngentów dokonywa Gdański Urząd dla Handlu Zagranicznego.
Kontrolę wywozu uskuteczniają urzędy celne według ogólnych zasad.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Wzór

do § 2.

ŚWIADECTWO POCHODZENIA

ważne dla zastosowania ulg celnych w dziedzinie ceł wywozowych.

Zaświadcza się niniejszym, że wymienione poniżej przez .....

i zgłoszone do wywozu towary .......... są wytworem gdańskiego

przemysłu, gdańskich rękodzieł, gdańskiego rolnictwa.

Zaświadczenie to jest ważne na przeciąg trzech (3) miesięcy

od daty jego wystawienia.

Gdańsk, dnia ..... 19. r.

L. S.

(oznaczenie wystawiającej instytucji)