[Umowa o reprezentację obligatariuszy wobec emitenta] - Art. 78. - Obligacje. - Dz.U.2022.2244 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Umowa o reprezentację obligatariuszy wobec emitenta] - Obligacje.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2244 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  78.  [Umowa o reprezentację obligatariuszy wobec emitenta]
1. 
Przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent może zawrzeć z bankiem krajowym lub instytucją kredytową umowę o reprezentację obligatariuszy wobec emitenta, zwaną dalej "umową o reprezentację". W przypadku zabezpieczenia emisji poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, gdy liczba podmiotów, do których jest kierowana propozycja nabycia obligacji, jest wyższa niż 15, zawarcie umowy o reprezentację jest obowiązkowe.
2. 
Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku emisji przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.