Obliczenie i pobór nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.6.53

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 stycznia 1937 r.
O obliczeniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 12 ustawy Z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 248) zarządzam co następuje:
Nadzwyczajną daninę majątkową obliczają w I grupie kontyngentowej - w powiatach, stanowiących okrąg jednego urzędu skarbowego - urzędy skarbowe, w których okręgu są położone grunty, podlegające nadzwyczajnej daninie majątkowej; jeżeli powiat jest podzielony na dwa lub więcej okręgów urzędów skarbowych - urzędy skarbowe, właściwe dla obliczania progresji w państwowym podatku gruntowym.
Kwoty nadzwyczajnej daniny majątkowej, obliczone na 1937 rok, płatne są jednorazowo terminie do dnia 30 listopada 1937 r.
1)
wysokości nadzwyczajnej daniny majątkowej zawiadamia się płatników przez doręczenie im nakazów zapłaty według ustalonych wzorów.
2)
Nakazy zapłaty doręcza się płatnikom w terminie do dnia 15 listopada 1937 r. włącznie.
3)
W razie doręczenia nakazów zapłaty po terminach wyznaczonych w ust. 2, kwota nadzwyczajnej daniny majątkowej jest płatna w ciągu dni 30, licząc od dnia następnego po doręczeniu.
1)
Od nakazów zapłaty na nadzwyczajną daninę majątkową służy płatnikom prawo odwołania się w terminie dni 30, licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu zapłaty. W odwołaniu jednak można podnosić jedynie zarzuty co do braku obowiązku uiszczania nadzwyczajnej daniny majątkowej.
2)
Odwołania, w których płatnik, nie zaprzeczając obowiązku podatkowego, zaskarża tylko podstawę obliczenia nadzwyczajnej daniny majątkowej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3)
Natomiast zmiany w wysokości państwowego podatku gruntowego, orzeczone w normalnym toku instancji w myśl obowiązujących przepisów o państwowym podatku gruntowym pociągają za sobą z urzędu zmianę w wysokości nadzwyczajnej daniny majątkowej.
4)
O zmianach w wysokości nadzwyczajnej daniny majątkowej w myśl ust. 3 zawiadamiają władze skarbowe płatników z urzędu.
5)
Omyłki rachunkowe w obliczeniu nadzwyczajnej daniny majątkowe.) prostują władze skarbowe z urzędu lub na wniosek płatnika.
1)
Odwołania wnosić należy do tej władzy skarbowej, która wydała nakaz zapłaty! rozstrzyga je władza skarbowa bezpośrednia wyższej instancji.
2)
Odwołania wniesione po terminie oraz odwołania o których mowa w § 4 ust. 2, pozostawia bez rozpatrzenia władza skarbowa, do której wpłynęło odwołanie.
3)
Upoważnia się dyrektorów izb skarbowych do darowania skutków przekroczenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli przekroczenie terminu nastąpiło z ważnych powodów, uzasadnionych przez płatnika.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.200) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1937 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.200) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 1937 r.