Obliczanie wydatków w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.18.132

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 kwietnia 1972 r.
w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 555 § 1 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 96) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość wydatków w postępowaniu karnym oblicza się według faktycznie poniesionych kosztów.
2.
Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia albo inne przepisy przewidują ustalenie wysokości wydatków w postaci ryczałtu lub przewidują stawki urzędowe albo ustalają inne zasady obliczania wysokości wydatków - wysokość ich oblicza się zgodnie z tymi przepisami.
3.
Końcówkę kwoty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.
Ryczałt za doręczanie wezwań i innych pism wynosi za postępowanie przygotowawcze oraz za każdą instancję po 400 zł, a jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony – po 240 zł od każdego z nich.
Ryczałt za sprowadzenie i przewóz jednej osoby na żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wynosi:
1)
w granicach jednej miejscowości:
a)
za konwój zwyczajny – 240 zł,
b)
za konwój wzmocniony – 400 zł,
2)
z jednej miejscowości do drugiej:
Strefa konwojuKonwój zwyczajnyKonwój wzmocniony
123
do 25 km 560 zł 800 zł
do 50 km 720 zł 1.200 zł
do 75 km 960 zł 1.440 zł
do 100 km1.280 zł 2.000 zł
do 150 km1.760 zł 2.800 zł
do 200 km2.560 zł 3.840 zł
do 250 km3.040 zł 4.480 zł
do 300 km3.520 zł 5.120 zł
do 350 km3.760 zł 5.520 zł
do 400 km4.560 zł 6.800 zł
do 450 km5.040 zł 7.360 zł
do 500 km5.400 zł 7.680 zł
do 600 km6.300 zł 8.560 zł
do 700 km7.000 zł 9.440 zł
do 800 km8.400 zł10.600 zł
do 900 km9.100 zł11.700 zł
powyżej 900 km9.700 zł12.560 zł
1.
Ryczałt określony w § 3 obejmuje również koszty podróży konwojentów w obie strony.
2.
Ryczałt za konwój wzmocniony stosuje się, jeżeli na jednego konwojowanego przypada więcej niż jeden konwojent.
3.
Ryczałt określony w § 3 pkt 2 zmniejsza się o 1/3 w razie konwojowania osoby tylko w jedną stronę.
1. 3
Ryczałt za przechowanie przedmiotów zajętych w postępowaniu karnym i złożonych w składnicy organów prowadzących postępowanie wynosi 400 zł. Ryczałt ten pobiera się tylko jeden raz w toku całego postępowania.
2.
Jeżeli przechowanie dotyczy przedmiotów zajętych u więcej niż jednego oskarżonego, pobiera się od każdego z nich ryczałt określony w ust. 1 zmniejszony o połowę.
1.
Wydatki na badania lekarskie oskarżonego przeprowadzone na podstawie art. 65 Kodeksu postępowania karnego oblicza się według stawek ustalonych dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń leczniczych za opiekę zdrowotną zakładów społecznych służby zdrowia.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli lekarzowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie za czynności biegłych w zakresie medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Wydatki związane z przejazdem sędziów i innych osób z powodu czynności postępowania oblicza się na zasadach ustalonych w przepisach o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach za konwojowanie osób i rzeczy oraz za przechowanie rzeczy (Dz. U. z 1929 r. Nr 47, poz. 390, z 1947 r. Nr 28, poz. 117 i z 1963 r. Nr 51, poz. 287);
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1961 r. w sprawie opłat za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych (Dz. U. Nr 37, poz. 187);
3)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1963 r. w sprawie taksy dla obliczania należności za konwojowanie osób na żądanie sądu albo organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie (Dz. U. Nr 51, poz. 287).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1984 r. (Dz.U.84.39.205) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 1987 r. (Dz.U.87.39.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

2 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1984 r. (Dz.U.84.39.205) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 listopada 1987 r. (Dz.U.87.39.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

3 § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1984 r. (Dz.U.84.39.205) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 listopada 1987 r. (Dz.U.87.39.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.