Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.82.450

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie obliczania przewoźnego za przesyłki, zatrzymane na stacjach pośrednich Małopolski i Śląska w razie zawieszenia cywilnego ruchu towarowego.

Na czas trwania nadzwyczajnych stosunków aż do odwołania zarządzam co następuje:
Polskie Koleje Państwowe.

Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

1. Za przesyłki, zatrzymane wskutek zawieszenia cywilnego ruchu towarowego na stacjach pośrednich, które po podjęciu ruchu odsyła się na podstawie pierwotnego listu przewozowego do stacji przeznaczenia, liczy się przewoźne nie do stacji pośredniej i od niej, lecz tak, jakgdyby przesyłka szła bez przerwy ze stacji nadawczej do stacji przeznaczenia.
2. Za przesyłki, odebrane na stacji pośredniej, a przed upływem dwóch miesięcy po nadejściu możliwości dalszego wyekspedjowania nadane za nowym listem przewozowym do pierwotnej stacji przeznaczenia, liczy się należytość do stacji pośredniej i od niej; w drodze reklamacji oblicza się jednak przewoźne jak pod 1.
3. Za przesyłki, zatrzymane na stacji pośredniej, które przed upływem dwóch miesięcy po nadejściu możliwości odesłania ich z powrotem zwraca się do stacji nadawczej, liczy się przewoźne w następujący sposób:
a) za drogę ze stacji nadawczej do stacji pośredniej według obowiązujących taryf,
b) za drogę powrotną ze stacji pośredniej do pierwotnej stacji nadawczej, jeżeli przesyłkę tę nadano do zwyczajnego przewozu, według specjalnej taryfy 3, o ile należność przewozu za daną przesyłkę nie oblicza się według tańszej taryfy.

Takie przesyłki powrotne mają być nadane pod adresem pierwotnego nadawcy zatrzymanej przesyłki za listem przewozowym, w którym wysyłający ma pisemnie zażądać zastosowania przyznanej ulgi taryfowej.

Przy nadaniu należy równocześnie okazać list przewozowy, za którym przesyłka była wysłaną z pierwotnej stacji nadawczej. Częściowe odsyłanie przesyłki z powrotem jest niedopuszczalne.

Jeżeli nadawca nie przepisał w liście przewozowym zastosowania ulgi taryfowej, przyznanej w ust. 2 i 3, może zażądać zastosowania jej i wyrównania różnicy w drodze reklamacji.

Żądanie takie o zwrot nadwyżki przewoźnego ma wystosować nadawca pierwotnej przesyłki w ciągu roku po zapłaceniu przewoźnego, przedkładając równocześnie list przewozowy, albo dowód zapłacenia należytości (frankatura) do tej Dyrekcji, w której okręgu leży stacja pośrednia, gdzie przesyłkę zatrzymano.

Taryfowej należytości za wykonanie dodatkowego zlecenia nie liczy się.