Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.775

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 grudnia 1920 r.
w przedmiocie obliczania opłat za przewóz węgla kamiennego w bezpośredniej komunikacji pomiędzy kolejami państwowemi z jednej strony i kolejami prywatnemi Piła - Jaworzno i Siersza Wodna - Trzebinia - Skawce z drugiej strony.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Przemysłu i Handlu niniejszym zarządzam co natępuje:
Opłaty za przewóz węgla kamiennego w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami kolei państwowych z jednej strony i stacjami kolei prywatnych: Piła - Jaworzno i Siersza Wodna - Trzebinia - Skawce z drugiej strony, poczynając od dnia 1 stycznia 1921 r., należy obliczać na ogólnych zasadach, t.j. oddzielnie za odległość kolei państwowych i oddzielnie za odległość pomienionych kolei prywatnych.

Na skutek powyższego w końcowym ustępie p. III Wstępu do Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca r. b., należy wykreślić od dnia 1 stycznia 1921 r. wyrazy: "Piła - Jaworzno (tylko dla transportu węgla kamiennego)" i "Siersza Wodna - Trzebinia - Skawce (tylko dla transportu węgla kamiennego)".