Obliczanie i ogłaszanie wartości złota.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.72.694

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 sierpnia 1934 r.
w sprawie obliczania i ogłaszania wartości złota.

Na podstawie art. 36 i 37 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509) zarządzam co następuje:
Wartość złota obliczana będzie na podstawie cen czystego złota na giełdzie w Londynie i przeciętnego kursu wypłaty na Londyn na giełdzie w Warszawie.
(1)
Wartość jednego grama czystego złota, obliczona zgodnie z § 1 rozporządzenia niniejszego, będzie ogłaszana w formie obwieszczeń Ministra Skarbu w Monitorze Polskim z końcem każdego miesiąca na miesiąc następny.
(2)
W razie zmiany wartości jednego grama czystego złota w ciągu miesiąca, wartość ta będzie ustalona oddzielnem obwieszczeniem.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości złota (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 932).