Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.110.730

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1920 r.
w przedmiocie obliczania dodatków drożyźnianych do uposażenia osób wojskowych.

Na podstawie art. 57 i 60 tymczasowej ustawy o uposażeniu osób wojskowych Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 106, poz. 699) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Podział miejscowości na klasy oraz wysokość mnożnika, ustanawianego przez Radę Ministrów w celu wymiaru dodatku drożyźnianego do uposażenia urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 65, poz. 429 art. 5) mają zastosowanie również przy wymiarze dodatku drożyźnianego do uposażenia osób wojskowych.
§  2. 1 Stopa procentowa, według której oblicza się dodatek drożyźniany do należności, opartych na tej ustawie, odpowiada wysokości mnożnika dla najdroższej klasy miejscowości.

Natomiast stopa procentowa, według której oblicza się dodatek drożyźniany do kwot płaconych przez oficerów, chorążych i zawodowych szeregowych za pobierane przez nich dla siebie (art. 11), jakoteż dla swej rodziny (art. 19 d.), racje żywnościowe, odpowiada wysokości mnożnika dla tej klasy miejscowości, według której wojskowemu oblicza się uposażenie.

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie jednocześnie z tymczasową ustawą o uposażeniu osób wojskowych.
1 § 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1922 r. (Dz.U.22.22.184) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1921 r.