Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 22 stycznia 1922 r.
w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 4, poz. 19), zarządza się co następuje:
§  1. Dotychczasowe przepisy, dotyczące organizacji, rozmieszczenia, zakresu działania i toku czynności władz, instytucji i urzędów skarbowych (rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 23 września 1921 r. Dz. U. R. P. № 101 poz. 724), utrzymuje się w mocy ze zmianami, wymienionemi w następujących paragrafach.
§  2. Naczelne kierownictwo całej administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej obejmuje w miejsce zniesionego departamentu skarbu Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej-Ministerstwo Skarbu.

Bezpośrednie sprawowanie administracji skarbowej na obszarze województwa poznańskiego (art. 9 ustawy z dn. 1 sierpnia 1919 r. - Dz. U. R. P. № 64 poz. 385) należy do izby skarbowej w Poznaniu; na obszarze zaś województwa pomorskiego - do izby skarbowej w Grudziądzu. Likwidację spraw znajdujących się w departamencie skarbu Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, a dotyczących sekwestru spirytusu i cukru oraz akcji rozprzedały przez wydział skarbowy Naczelnej Rady Ludowej asygnat 5°/o wewnętrznej pożyczki z r. 1918 przeprowadzi izba skarbowa w Poznaniu.

§  3. Pod wyłączną kompetencję Ministerstwa Skarbu podpada:
1) stawianie wniosków do ciała ustawodawczego na wydawanie nowych ustaw lub zmianę istniejących,
2) wydawanie lub zmiana rozporządzeń,
3) interpretacja przepisów ustawowych i postanowień zawartych w rozporządzeniach, co do stosowania których władze podległe bezpośrednio Ministerstwu Skarbu mają wątpliwości,
4) tworzenie i organizacja władz, instytucji, kas i urzędów w zakresie skarbowości państwowej,
5) mianowanie, przenoszenie, zwolnienie od służby, przenoszenie w stan spoczynku urzędników skarbowych z wyłączeniem 4 najniższych stopni służbowych, które wchodzą w rozszerzony zakres działania dyrektora izby (§ 11 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 23 września 1921 r.-Dz. U. R. P. № 101 poz. 724),
6) zezwalanie na pobór emerytur i darów z łaski zagranicą,
7) przyjmowanie ponowne do służby państwowej urzędników, oddalonych w drodze karnej lub dyscyplinarnej,
8) rozstrzyganie wszystkich spraw, unormowanych przepisami o służbie państwowej, których orzecznictwo według dotychczasowych przepisów należało do władz centralnych.
§  4. Kompetencji Ministerstwa Skarbu zastrzega się dalej:
1) 1 (uchylony),
2) zezwalanie na przekroczenia i przenoszenia ustanowionych kredytów,
3) sprawy dotyczące zaliczek, pożyczek udzielonych organom samorządowym, urzędom i instytucjom,
4) nabywanie realności, nabywanie lub sprzedaż kapitałów, rent trwałych i innych terminem nieograniczonych rent,
5) zawieranie ugod i jednostronne zrzekanie się praw przy spornych lub niepewnych roszczeniach prawnych, w sprawach kupna, sprzedaży lub innych sprawach, należących do orzecznictwa sądów zwyczajnych, jeżeli suma, o którą idzie, przenosi 100.000 mk.
§  5. W zakresie działania Ministerstwa Skarbu pozostaje, prócz naczelnego kierownictwa wymiaru: poboru wszystkich danin państwowych:
1) wydawanie zarządzeń co do przestrzegania wzajemności względnie zarządzeń odwetowych w dziedzinie podatków bezpośrednich,
2) wydawanie zarządzeń w myśl ustawy przeciw uchylaniu się od podatków z dnia 26 lipca 1918 r., uzupełnionej rozporządzeniem z 24 czerwca 1919 r., a wprowadzonej rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Prusk. z 12 listopada 1920 r. (Dz. U. Min. b. dzieln. pr. № 70 p. 504),
a) na zasadzie § 21 w sprawie określania władz, które mają rozstrzygać o wnioskach na zwolnienie od dania zabezpieczenia i dopuszczalnych środków prawnych,
b) na zasadzie § 29 w sprawie całkowitego lub częściowego uwolnienia od obowiązku dania zabezpieczenia,
3) rozstrzyganie wszystkich tych spraw w dziedzinie podatków konsumcyjnych i monopolów, których wartość przedmiotu nie da się wyrazić w pieniądzach, o ile rozstrzyganie w pierwszej instancji według dotychczasowych postanowień należało do władzy centralnej.
§  6. Zastrzeżone według obowiązujących ustaw Ministerstwu Skarbu współdziałanie przy zatwierdzaniu budżetów i statutów podatkowych związków samorządowych i korporacji prawa publicznego, pozostaje w zakresie działania Ministerstwa Skarbu.
§  7. W sprawach kasowych i rachunkowych zastrzega się Ministerstwu Skarbu nadzór i kontrolą we wszystkich gałęziach administracji oraz nadzór i kontrolą wogóle nad dochodami i wydatkami państwowemi w granicach istniejących przepisów.
§  8. Sprawy dotyczące nadzoru nad zakładami ubezpieczeń z wyjątkiem ubezpieczeń społecznych (udzielanie zezwoleń na zakładanie towarzystw ubezpieczeń, zatwierdzanie podstaw technicznych i warunków polisowych) przechodzą na Ministerstwo Skarbu.
§  9. Dotychczasowy zakres działania Departamentu Skarbu Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej w sprawach spółek akcyjnych (rejestracja, podwyższenie kapitału, nadzór i t. d.) zastrzega się Ministerstwu Skarbu.
§  10. We wszystkich niewymienionych wyżej sprawach, w których na podstawie obowiązujących przepisów orzekało dotąd Ministerstwo b. dzielnicy pruskiej (departament skarbowy) bądź to w toku instancji, jako najwyższa instancja, bądź też jako władza administracyjna lub nadzorcza, należy orzecznictwo i wydawanie zarządzeń do władzy skarbowej II instancji jako instancji ostatniej.

W sprawach tego rodzaju, co do których w chwili wejścia tego rozporządzenia w życie orzeczenie lub zarządzenie już wydano, a wniesiony przeciw temu środek prawny nie został jeszcze przez Ministerstwo Skarbu b. dzielnicy pruskiej (departament skarbowy) załatwiony, należy sprawę, na nowo rozpatrzeć i wydać ponowne załatwienie w instancji ostatniej.

§  11. Rozporządzenie niniejsze nie odnosi się. do administracji celnej i nie narusza w niczem rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju władz f urzędów celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 39 poz. 244).
§  12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1922 r.
1 § 4 pkt 1 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. w przedmiocie kompetencji izb skarbowych do zarządzania odpisów i zwrotów, oraz zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków giełdowego oraz spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.49.341) z dniem 11 maja 1923 r.