Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.88.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 1993 r.
w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego prowadzenia niektórych robót podziemnych oraz bezzbiornikowego magazynowania kopalin w górotworze.

Na podstawie art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i z 1991 r. Nr 31, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1. Obejmuje się przepisami prawa górniczego, w granicach określonych w § 2:
1) roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej, prowadzone w związku ze składowaniem we wnętrzu ziemi odpadów.
2) bezzbiornikowe magazynowanie kopalin w górotworze.
§  2. Do działalności, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa górniczego dotyczące planowania i miernictwa górniczego, ruchu oraz kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, a także orzecznictwa dyscyplinarnego i odpowiedzialności za wykroczenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.