Objęcie przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.91.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1994 r.
w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy Prawa geologicznego i górniczego o użytkowaniu górniczym, o budowie obiektów zakładu górniczego, o ruchu i likwidacji zakładu górniczego, o odpowiedzialności za szkody, o organach państwowego nadzoru górniczego oraz przepisy karne stosuje się odpowiednio do prowadzenia robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej w:
1)
Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, wykonywanych w celach naukowo-badawczych i doświadczalnych,
2)
Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego "M-300" w Zabrzu Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach, wykonywanych w celach naukowo-badawczych, doświadczalnych i ochrony zabytków,
3)
Zakładzie Górniczym "Kowary-Podgórze" Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, wykonywanych w celach naukowo-badawczych i doświadczalnych,
4)
Kopalni Soli "Wieliczka" w Wieliczce, wykonywanych w celu ochrony zabytków,
5)
Kopalni Zabytkowej - Muzeum w Tarnowskich Górach, wykonywanych w celu ochrony zabytków,
6)
Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach, wykonywanych w celu ochrony zabytków.
2.
Przepisami, o których mowa w ust. 1, obejmuje się również prowadzenie robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej wykonywanych:
1)
przy budowie szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie,
2)
dla Centralnej Pompowni "Bolko" Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu.
Roboty, o których mowa w § 1, poddaje się nadzorowi i kontroli organów państwowego nadzoru górniczego, właściwych w odniesieniu do kopalin podstawowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 1994 r.