Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.594

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.

USTAWA
z dnia 4 października 1921 r.
w przedmiocie obciążeń hipotecznych w walucie zagranicznej polskich statków handlowych morskich.

Art.  1.

W celu zapoczątkowania i spotęgowania rozwoju ojczystej marynarki handlowej, jako też w celu ułatwienia obywatelom polskim nabywania statków handlowych morskich upoważnia się Rząd do udzielania osobom fizycznym i prawnym zezwolenia na obciążenie hipoteczne należących do nich polskich statków handlowych morskich w walucie zagranicznej.

Art.  2.

Zobowiązania te mogą być zaciągane na przeciąg czasu nie dłuższy niż lat 15.

Art.  3. 1

Zezwolenia udziela Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  4.

Zobowiązania, zaciągnięte na mocy niniejszej ustawy w walucie zagranicznej, jako też ich wszystkie przynależytości nie podlegają przymusowemu przerachowaniu na obecną lub przyszłą walutę, polską.

Art.  5.

W wypadkach, powodujących utratę praw polskiego statku handlowego morskiego, zobowiązania hipoteczne w walucie zagranicznej winny być pokryte przez właścicieli statku niezwłocznie, o czem przy zaciągnięciu zobowiązania wnieść należy odpowiednie zastrzeżenie w księdze rejestru polskich statków morskich.

Art.  6. 2

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy sprzeczne z jej postanowieniami.

1 Art. 3 zmieniony przez art. 87 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.34.110.976) zmieniającego nin. ustawę z dniem 31 stycznia 1935 r.
2 Art. 6 zmieniony przez art. 87 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.34.110.976) zmieniającego nin. ustawę z dniem 31 stycznia 1935 r.