NRD-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1964.10.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.24.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1972 r.

UMOWA O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ
podpisana w Warszawie dnia 6 października 1964 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 października 1964 r. podpisana została w Warszawie Umowa o współpracy kulturalnej miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej

- pragnąc nadal pogłębiać i umacniać przyjacielskie i braterskie stosunki między narodami obu krajów oparte na zasadach internacjonalizmu socjalistycznego

- dążąc do rozszerzania wszechstronnej współpracy i wzajemnej pomocy między krajami socjalistycznymi w celu umacniania ich wspólnoty ideologicznej w duchu zasad marksizmu-leninizmu oraz

- pragnąc wspomagać się wzajemnie w rozwoju socjalistycznego budownictwa i przeobrażeniach kulturalnych w obu krajach, rozwijając planowo wzajemne rzeczowe stosunki i współpracę w dziedzinie nauki, oświaty, kultury i sztuki, prasy, radia i telewizji oraz kultury fizycznej,

postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę mianując w tym celu swymi Pełnomocnikami:

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Ministra Spraw Zagranicznych Adama RAPACKIEGO

Rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Karla MEWISA,

którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie uzgodnili, co następuje:

(1) Umawiające się Strony zobowiązują się do:

a)
zacieśniania współpracy Akademii Nauk, uniwersytetów i innych wyższych szkół, instytucji naukowych, zakładów szkolenia i bibliotek, jak również placówek służby zdrowia,
b)
udziału naukowców tych instytucji w kongresach, sesjach i konferencjach w kraju drugim i przeprowadzania wzajemnych konsultacji,
c)
delegowania wykładowców i naukowców dla długoterminowej działalności pedagogicznej lub dla podwyższenia kwalifikacji w szkołach wyższych i innych zakładach szkoleniowych oraz instytucjach naukowych kraju drugiego.

(2) Obie Strony popierać będą zawieranie bezpośrednich porozumień o współpracy i długofalowych planów roboczych pomiędzy wymienionymi w pkt 1a instytucjami na podstawie ustaleń centralnych organów państwowych.

(3) Niniejsza Umowa nie dotyczy współpracy naukowo-technicznej, której problematykę i zakres określa oddzielne porozumienie.

(1) Umawiające się Strony zobowiązują się do przyjmowania i wymiany absolwentów szkół wyższych, studentów szkół wyższych i inżynierskich w celach szkoleniowych i dla podniesienia kwalifikacji.

(2) Zasady i szczegóły współpracy w tej dziedzinie ureguluje oddzielne porozumienie między rządami obu krajów.

Umawiające się Strony zobowiązują się do popierania:

a)
współpracy, wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń między państwowymi instytucjami, ośrodkami szkoleniowymi, zakładami naukowymi i szkołami w dziedzinie szkolenia i wychowania młodzieży oraz podnoszenia kwalifikacji dorosłych poprzez konsultacje, wymianę delegacji i materiałów,
b)
współpracy i wzajemnych konsultacji przy wydawaniu podręczników i pomocy szkolnych dla szkół wszystkich typów oraz publikacji podręczników o najnowszych osiągnięciach budownictwa socjalistycznego w kraju drugim.

(1) Umawiające się Strony będą popierały naukę języka, literatury, historii i geografii kraju drugiego w swoich szkołach i zakładach szkoleniowych. Będą one także popierały dalszą popularyzację wiedzy o kraju drugim; szczególna uwaga poświęcona będzie problemom wzajemnych stosunków i współpracy obu krajów.

(2) Właściwe organy umawiających się Stron zapewnią uwzględnienie w planach nauczania, podręcznikach i innych publikacjach szkolnych informacji o drugim kraju.

(3) Dla stworzenia warunków realizacji postanowień wymienionych w punkcie 1, umawiające się Strony będą kształciły specjalistów wykorzystując w tym celu możliwości długoterminowej pracy pedagogicznej kadry nauczającej drugiej strony oraz tworząc odpowiednie lektoraty.

(1) Umawiające się Strony zobowiązują się do:

a)
wymiany doświadczeń w dziedzinie form i metod stosowanych w polityce kulturalnej, a w szczególności w dziedzinie upowszechniania kultury wśród najszerszych warstw społeczeństwa i aktywnego udziału mas pracujących w kształtowaniu kultury socjalistycznej,
b)
dalszego rozszerzania kontaktów między instytucjami kulturalnymi, jak również wymiany przedstawicieli literatury, plastyki, teatru, muzyki i filmu,
c)
organizacji wystaw artystycznych i wystaw książki, koncertów, transmisji radiowych i telewizyjnych, przedstawień teatralnych i pokazów filmowych dzieł drugiego kraju, popularyzacji, recenzowania utworów współczesnej twórczości socjalistycznej i spuścizny kulturalnej drugiego kraju oraz do wymiany na gościnne występy zawodowych i amatorskich zespołów artystycznych i solistów,
d)
tłumaczenia wartościowych utworów literatury pięknej i naukowej, dziecięcej i młodzieżowej kraju drugiego,
e)
wymiany publikacji o sztuce, utworów muzycznych, nut i dzieł plastyki.

(2) Obie Strony będą popierały:

a)
współpracę i wzajemną pomoc przy produkcji filmów i inscenizacji utworów scenicznych,
b)
współpracę przy kształceniu i doskonaleniu kwalifikacji artystów.

Umawiające się Strony będą popierały dalsze umacnianie się kontaktów między związkami pisarzy, dziennikarzy, artystów plastyków, architektów, kompozytorów, twórców filmowych i ich organów kierowniczych, organizowanie spotkań, konferencji i narad dla przedyskutowania aktualnych problemów twórczości artystycznej, współpracę między redakcjami czasopism literackich i artystycznych, wymianę artystów i pisarzy oraz członków redakcji czasopism literackich i artystycznych, organizowanie koncertów i wystaw, wymianę czasopism literackich, artystycznych i innych materiałów.

Umawiające się Strony zobowiązują się popierać:

a)
publikowanie artykułów i innych materiałów o polityce, gospodarce i kulturze drugiego kraju w prasie i poprzez wydawnictwa książkowe,
b)
bezpośrednią współpracę związków dziennikarzy i redakcji oraz wymianę dziennikarzy,
c)
działalność agencji prasowych i sprawozdawców prasowych drugiego kraju,
d)
współpracę radia i telewizji, przy czym zasady i szczegóły tej współpracy reguluje oddzielne porozumienie.

(1) Obie Strony chronią wzajemnie w ramach obowiązujących je międzynarodowych umów w sprawie praw autorskich - prawa autorskie obywateli i osób prawnych drugiego kraju i udzielają koniecznej pomocy przy realizacji praw autorskich.

(2) Spory w sprawie praw autorskich będą rozstrzygane przy pomocy organizacji ochrony praw autorskich.

Umawiające się Strony będą popierały współpracę i wymianę doświadczeń między organizacjami społecznymi, kulturalnymi i młodzieżowymi obu krajów w dziedzinie upowszechniania kultury, amatorskiego ruchu artystycznego, jak również współpracę organów państwowych oraz społecznych organizacji sportowych i turystycznych.

Umawiające się Strony będą popierały współpracę w ramach międzynarodowych konwencji i organizacji naukowych, pedagogicznych i kulturalnych oraz udzielały sobie nawzajem pomocy.

(1) Umawiające się Strony będą popierały rozwijanie i rozszerzanie działalności ośrodków kultury i informacji w Warszawie i w Berlinie.

(2) Zasady działalności ośrodków reguluje oddzielne porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Dla realizacji niniejszej Umowy obie Strony zawierać będą wieloletnie Plany, na podstawie których odpowiednie resorty i centralne instytucje uzgadniać będą bezpośrednio plany ich współpracy.

(1) Wynikające z niniejszej Umowy płatności miedzy obu krajami będą regulowane w ramach aktualnie obowiązującej umowy o płatnościach niehandlowych.

(2) Wynikające przy realizacji niniejszej Umowy postanowienia finansowe będą dla poszczególnych wypadków uzgadniane w planach roboczych stosownie do postanowień artykułu XII.

(1) Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci swą moc Umowa o współpracy kulturalnej miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, zawarta w Berlinie w dniu 8 stycznia 1952 roku.

(2) Zawarte dotychczas porozumienia między poszczególnymi instytucjami i organizacjami obu państw dotyczące współpracy kulturalnej i naukowej pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.

(1) Niniejszą Umowę zawiera się na okres 5 lat, przy czym ważność jej przedłuża się każdorazowo o dalsze 5 lat, o ile żadna z umawiających się Stron nie wypowie jej pisemnie przynajmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu jej ważności.

(2) Niniejsza Umowa wymaga ratyfikacji przez właściwe organy obu państw i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Berlinie.

Niniejsza Umowa została sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1964 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i niemieckim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc prawną.

Na dowód tego pełnomocnicy umawiających się Stron podpisali niniejszą Umowę i zaopatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 26 lutego 1965 r.

1 Artykuł XII zmieniony przez artykuł 1 protokołu z dnia 20 czerwca 1972 r. (Dz.U.72.55.362) zmieniającego nin. umowę z dniem 31 października 1972 r.