Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.89.486

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie nowego tekstu roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów.

Art.  1.

Na zasadzie art. 6-go Dekretu o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej z dn. 22 listopada 1918 r. (Dz. Pr. poz. 41), ustanawia Rada Ministrów przysięgę dla ministrów, urzędników i sędziów w następującej rocie:

a) dla ministrów:

"Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonem mi urzędzie Ministra Państwa Polskiego dążyć będę do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której wierności zawsze dochowam; honoru i godności Narodu, oraz przepisów prawa strzec będę niezłomnie, a obowiązki moje zawsze sumiennie i z całą świadomością ciążącej na mnie odpowiedzialności wypełniać będę.

Tak mi Panie Boże dopomóż".

b) dla urzędników:

"Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonem mi stanowisku urzędowem przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam.

Tak mi Panie Boże dopomóż".

c) dla sędziów:

"Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonym mi urzędzie sędziego przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę; obowiązki urzędu mego spełniać będę gorliwie, sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia i zgodnie z przepisami prawa wymierzać, a tajemnicy urzędowej dochowam.

Tak mi Panie Boże dopomóż".

Art.  2.

Do osób, które zostały już zaprzysiężone w myśl Dekretu z dnia 20 lutego 1918 r. poz. 6 Dz. Pr. i pozostają na urzędzie, rozporządzenie niniejsze się nie odnosi.

Art.  3.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 22 listopada 1919 r.