Nostryfikowanie zagranicznych stopni akademickich naukowych i zawodowych przez obywateli polskich, pochodzących z obszaru ziem odzyskanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.63.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 10 lipca 1939 r.
o nostryfikowaniu zagranicznych stopni akademickich naukowych i zawodowych przez obywateli polskich, pochodzących z obszaru ziem odzyskanych.

Na podstawie art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6) zarządzam, co następuje:
Osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na skutek zjednoczenia ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską w myśl dekretu z dnia 19 października 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 548), dekretu z dnia 16 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585) i ustawy z dnia 15 marca 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 136), mogą ubiegać się o nostryfikację zagranicznych stopni akademickich naukowych i zawodowych na zasadach ogólnych, jeżeli Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nie zastosuje trybu postępowania, określonego w § 2 niniejszego rozporządzenia.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może uznać za nostryfikowane zagraniczne stopnie akademickie naukowe i zawodowe osób, należących do kategorii, określonej w § 1, o ile osoby te przedstawią w terminie do dnia 31 grudnia 1940 r.:
a)
dowód obywatelstwa polskiego,
b)
oryginalny dyplom lub świadectwo szkoły zagranicznej.

Podanie o uznanie stopnia akademickiego za nostryfikowany należy składać za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, który przedstawi je Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zainteresowane osoby korzystają ze stopni akademickich, jakie im służyły w Republice Czesko-Słowackiej.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.