Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie. - Dz.U.2018.1881 - OpenLEX

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1881

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Na podstawie art. 327 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
dokumenty dołączane do wniosku o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz do wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie;
2)
szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego i postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;
3)
terminy załatwiania spraw w postępowaniu nostryfikacyjnym i postępowaniu w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;
4)
sposób wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego i postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;
5)
wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego i postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Postępowanie nostryfikacyjne

§  2. 
1. 
Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do wybranej uczelni, o której mowa w art. 327 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "uczelnią nostryfikującą".
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dyplom ukończenia studiów;
2)
dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
3)
świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba, o której mowa w ust. 1, została przyjęta na studia;
4)
oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1, o miejscu i dacie urodzenia.
3. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.
§  3. 
1. 
Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej.
2. 
Uczelnia nostryfikująca dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia nostryfikująca wyznacza osobie, o której mowa w § 2 ust. 1, termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  4. 
1. 
Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
1. 
Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.
2. 
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać osobę, o której mowa w § 2 ust. 1, do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.
3. 
Uczelnia nostryfikująca określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 2.
§  6. 
1. 
Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
2. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów wyznaczonych na:
1)
przedłożenie tłumaczenia dokumentów - w przypadkach, o których mowa w § 4;
2)
złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2.
§  7. 
1. 
Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy albo w kasie uczelni nostryfikującej, w terminie określonym przez tę uczelnię.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni.
§  8. 
Wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

§  9. 
1. 
Osoba ubiegająca się o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie składa wniosek do wybranej uczelni, o której mowa w art. 327 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "uczelnią potwierdzającą".
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty poświadczające:
a)
ukończenie studiów,
b)
zaliczone zajęcia i uzyskane oceny,
c)
złożone egzaminy,
d)
uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe,
e)
odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie,
f)
uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 771 i 1669);
2)
oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1, o:
a)
ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się,
b)
miejscu i dacie urodzenia.
3. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię potwierdzającą.
§  10. 
1. 
Datą wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie jest dzień doręczenia wniosku uczelni potwierdzającej.
2. 
Uczelnia potwierdzająca dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia potwierdzająca wyznacza osobie, o której mowa w § 9 ust. 1, termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  11. 
1. 
Uczelnia potwierdzająca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a-e.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia potwierdzająca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a-e, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
§  12. 
1. 
Uczelnia potwierdzająca ocenia dokumenty dołączone do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz na ich podstawie porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.
2. 
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia potwierdzająca może zobowiązać osobę, o której mowa w § 9 ust. 1, do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.
3. 
Uczelnia potwierdzająca określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 2.
§  13. 
1. 
Uczelnia potwierdzająca potwierdza albo odmawia potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
2. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów wyznaczonych na:
1)
przedłożenie tłumaczenia dokumentów - w przypadkach, o których mowa w § 11;
2)
złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych - w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2.
§  14. 
1. 
Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie wnosi się na rachunek bankowy albo w kasie uczelni potwierdzającej, w terminie określonym przez tę uczelnię.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni.
§  15. 
Wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Przepis końcowy

§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.............................................. .....................................

(nazwa uczelni nostryfikującej) (miejscowość i data)

ZAŚWIADCZENIE NR ...

Zaświadcza się, że dyplom ukończenia studiów nr ...................................................................................

o nadaniu ....................................................................................................................................................

(nazwa nadanego tytułu zawodowego lub nabytych uprawnień zawodowych)

wydany w dniu ...........................................................................................................................................

(data wydania dyplomu)

przez ...........................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba instytucji, która wydała dyplom)

....................................................................................................................................................................

(nazwa państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom)

Pani/Panu ...................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko)

urodzonej (-emu) ...................................................... w .............................................................................

(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

został uznany za równoważny z polskim dyplomem .................................................................................

(nazwa dyplomu)

i tytułem zawodowym ................................................................................................................................

(nazwa tytułu zawodowego)

na podstawie ............................................................................................ z dnia .......................................

(nazwa i numer rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu nostryfikacyjnym)

Zaświadczenie jest ważne łącznie z oryginałem dyplomu albo odpisem dyplomu poświadczonym za zgodność z oryginałem.

....................................

(pieczęć urzędowa uczelni

nostryfikującej)

...................................................................

(pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej

uczelnię nostryfikującą)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.................................................... ........................................

(nazwa uczelni potwierdzającej) (miejscowość i data)

ZAŚWIADCZENIE NR ...

Zaświadcza się, że Pan/Pani ......................................................................................................................

(imiona i nazwisko)

urodzony(-na) ........................................................... w .............................................................................

(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

ukończył(a) studia na poziomie ...........................................................................................................

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

...................................

(pieczęć urzędowa uczelni

potwierdzającej)

..................................................................

(pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej

uczelnię potwierdzającą)

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).