Norwegia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1936.03.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.34.262

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 kwietnia 1936 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokółu jest zawarty w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

Przekład.

PROTOKÓŁ TARYFOWY.

Rząd Polski i Rząd Norweski oświadczają, przez swych niżej podpisanych pełnomocników, że zgodziły się na następujący Protokół, jako uzupełnienie Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z dnia 22 grudnia 1926 r. i Protokółu Dodatkowego z 26 kwietnia 1928 r., jak również Protokółu Taryfowego z 8 stycznia 1935 r. zawartych między Polską a Norwegją:

I.
Postanowienia celne dotyczące olejów i tłuszczów, wymienionych pod pozycjami 216 i 222 polskiej taryfy celnej, będą stosowane jak następuje:
Pozycja polskiej taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg w złotych
216Tran i inne oleje, tłuszcze wszelkich zwierząt morskich, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych: 1. 45 % do 2,5 %6,-
Uwaga I.Tran i inne oleje, tłuszcze wszelkich zwierząt morskich, objęte punktem 1, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego, skażone 1,50
Uwaga II.Tran i inne oleje, tłuszcze wszelkich zwierząt morskich, objęte punktem 1, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego dla przemysłu garbarskiego jak również dla przemysłu włókienniczego, nieskażone, za pozwoleniem Ministra Skarbu 1,50
222Tłuszcze, oleje-uwodornione, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych:
1. 45 % do 2,5 %:
a) skażone 1,50
II.
Niniejszy Protokół będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Oslo możliwie najprędzej.

Wejdzie on w życie trzydziestego dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie ważny w ciągu jednego roku od daty jego wejścia w życie.

Jeśli niniejszy Protokół nie zostanie wypowiedziany przez jedną z Wysokich Układających się Stron na miesiąc przed wygaśnięciem powyższego terminu rocznego, będzie on milcząco przedłużony i przestanie obowiązywać z chwilą upływu dwóch miesięcy od dnia, w którym jedna z Wysokich Układających się Stron zawiadomi drugą o swym zamiarze uchylenia jego ważności.

Rozumie się, że w razie wygaśnięcia zawartych między Polską a Norwegją Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z dnia 22 grudnia 1926 r., Protokółu Dodatkowego z dnia 26 kwietnia 1928 r. jak również Protokółu Taryfowego z 8 stycznia 1935 r., równocześnie przestanie obowiązywać niniejszy Protokół.

Sporządzono w Warszawie w dwóch egzemplarzach dnia 14 marca 1936 r.

1 Załącznik zmieniony przez Porozumienie między Polską a Norwegią podpisane w Warszawie dnia 10 września 1937 r., dotyczące zmiany tekstu protokołu taryfowego między Polską a Norwegią z dnia 14 marca 1936 r. (Dz.U.38.81.550) z dniem 19 października 1938 r.