Norwegia-Polska. Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące handlu produktami rolnymi. Genewa.1992.12.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.50.263

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1994 r.

POROZUMIENIE
w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii dotyczące handlu produktami rolnymi,
podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 10 grudnia 1992 r. podpisane zostało w Genewie Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii dotyczące handlu produktami rolnymi.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- porozumienie powyższe zostało uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- zostało przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 12 lipca 1994 r.

(Tekst porozumienia zawiera załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii dotycząca handlu produktami rolnymi, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.

Genewa, 10 grudnia 1992

Pan Andrzej Gąsowski

Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa

i Gospodarki Żywnościowej

Warszawa

Szanowny Panie,

"Mam zaszczyt potwierdzić w imieniu Królestwa Norwegii, że rezultatem negocjacji, które miały miejsce w ramach rokowań w sprawie Umowy o Wolnym Handlu między Państwami EFTA i Rzecząpospolitą Polską (zwaną dalej Polską) parafowanej 6 listopada 1992 r. w Genewie, w szczególności w wykonaniu Artykułu 13 tej Umowy, jest następujące porozumienie dotyczące handlu produktami rolnymi.

Norwegia jednostronnie udzieli Polsce redukcji taryfowych wymienionych w Załączniku I do niniejszego listu.

Redukcje taryfowe udzielone Polsce nie wykluczą pobierania opłat celnych importowych w ramach systemu kompensaty cen, ani też stosowania innych środków wynikających z Rundy Urugwajskiej GATT, ani z jakiejkolwiek przyszłej zmiany norweskiego systemu importu produktów rolnych. Istniejące marginesy preferencji i aktualne warunki dostępu będą we wszystkich przypadkach zachowane po konsultacjach z Polską. Ta sama zasada będzie stosowana w przypadku ewentualnych częściowych redukcji podstawowych stawek celnych wynikających z Rundy Urugwajskiej GATT.

Redukcje taryfowe wymienione w Załączniku I do niniejszego porozumienia będą stosowane z datą wejścia w życie wymienionej Umowy o Wolnym Handlu pod warunkiem, że Strony niniejszego porozumienia wymienią swoje dokumenty zatwierdzenia lub ratyfikacji, albo z datą uzgodnienia w sprawie tymczasowego stosowania wspomnianej Umowy o Wolnym Handlu w odniesieniu do Norwegii i Polski.

Reguły pochodzenia dla celów stosowania niniejszego porozumienia przedstawiono w Załączniku 2 do niniejszego listu.

Załącznik 1 i 2 stanowią integralną część niniejszego porozumienia.

Ponadto Norwegia jest gotowa popierać wraz z Polską naukową i techniczną współpracę w rolnictwie i w pokrewnych dziedzinach na bazie wzajemnych interesów. Ta współpraca może obejmować joint-ventures, wymianę informacji i dokumentacji, wymianę specjalistów jak również wspólną organizację seminariów i roboczych spotkań na tematy rolne.

Ponadto Strony deklarują gotowość popierania, na zasadzie wzajemnych korzyści, harmonijnego rozwoju handlu produktami rolnymi w ramach polityk rolnych obu Stron oraz zgadzają się na dokonywanie przeglądu niniejszego porozumienia w regularnych odstępach czasu.

Porozumienie będzie obowiązywać tak długo, jak długo Umawiające się Strony będą Umawiającymi się Stronami Umowy o Wolnym Handlu między Państwami EFTA i Rzecząpospolitą Polską.

Jeśli Polska zgadza się z powyższym, niniejszy list oraz Pana listowna odpowiedź stanowić będą uzgodnienie, że niniejsze porozumienie będzie stosowane z datą wejścia w życie wspomnianej Umowy o Wolnym Handlu pod warunkiem, że Strony tego porozumienia wymienią swoje dokumenty zatwierdzenia lub ratyfikacji, albo od daty uzgodnienia w sprawie tymczasowego stosowania wspomnianej Umowy o Wolnym Handlu w odniesieniu do Norwegii i Polski.

Proszę Pana o przyjęcie zapewnienia o moim najwyższym szacunku.

Pan Erik Selmer

Ambasador

Stała Misja Norwegii

Genewa

Załączniki

Genewa, 10 grudnia 1992

Pan Eric Selmer

Ambasador

Stała Misja Norwegii

Genewa

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić z dzisiejszą datą odbiór Pana listu o następującej treści:

"Mam zaszczyt potwierdzić w imieniu Królestwa Norwegii, że rezultatem negocjacji, które miały miejsce w ramach rokowań w sprawie Umowy o Wolnym Handlu miedzy Państwami EFTA i Rzecząpospolitą Polską (zwaną dalej Polską) parafowanej 6 listopada 1992 r. w Genewie, w szczególności w wykonaniu Artykułu 13 tej Umowy, jest następujące porozumienie dotyczące handlu produktami rolnymi.

Norwegia jednostronnie udziela Polsce redukcji taryfowych wymienionych w Załączniku I do niniejszego listu.

Redukcje taryfowe udzielone Polsce nie wykluczą pobierania opłat celnych importowych w ramach systemu kompensaty cen, ani też stosowania innych środków wynikających z Rundy Urugwajskiej GATT, ani z jakiejkolwiek przyszłej zmiany norweskiego systemu importu produktów rolnych. Istniejące marginesy preferencji i aktualne warunki dostępu będą we wszystkich przypadkach zachowane po konsultacjach z Polską. Ta sama zasada będzie stosowana w przypadku ewentualnych częściowych redukcji podstawowych stawek celnych wynikających z Rundy Urugwajskiej GATT.

Redukcje taryfowe wymienione w Załączniku I do niniejszego porozumienia będą stosowane z datą wejścia w życie wymienionej Umowy o Wolnym Handlu pod warunkiem, że Strony niniejszego porozumienia wymienią swoje dokumenty zatwierdzenia lub ratyfikacji, albo z datą uzgodnienia w sprawie tymczasowego stosowania wspomnianej Umowy o Wolnym Handlu w odniesieniu do Norwegii i Polski.

Reguły pochodzenia dla celów stosowania niniejszego porozumienia przedstawiono w Załączniku 2 do niniejszego listu.

Załączniki 1 i 2 stanowią integralną część niniejszego porozumienia.

Ponadto Norwegia jest gotowa popierać wraz z Polską naukową i techniczną współpracę w rolnictwie i w pokrewnych dziedzinach na bazie wzajemnych interesów. Ta współpraca może obejmować joit-ventures, wymianę informacji i dokumentacji, wymianę specjalistów jak również wspólną organizację seminariów i roboczych spotkań na tematy rolne.

Ponadto Strony deklarują gotowość popierania, na zasadzie wzajemnych korzyści, harmonijnego rozwoju handlu produktami rolnymi w ramach polityk rolnych obu Stron oraz zgadzają się na dokonywanie przeglądu niniejszego porozumienia w regularnych odstępach czasu.

Porozumienie będzie obowiązywać tak długo, jak długo Umawiające się Strony będą Umawiającymi się Stronami o Wolnym Handlu między Państwami EFTA i Rzecząpospolitą Polską."

Mam zaszczyt potwierdzić, że Polska zgadza się z propozycjami zawartymi w Pana liście. Tak więc Pana list oraz niniejszy list jako odpowiedź nań stanowić będą uzgodnienie, że niniejsze porozumienie będzie stosowane z datą wejścia w życie wspomnianej Umowy o Wolnym Handlu pod warunkiem, że Strony tego porozumienia wymienią swoje dokumenty zatwierdzenia lub ratyfikacji, albo od

daty uzgodnienia w sprawie tymczasowego stosowania wspomnianej Umowy o Wolnym Handlu w odniesieniu do Norwegii i Polski.

Proszę Pana o przyjęcie zapewnienia o moim najwyższym szacunku.

Pan Andrzej Gąsowski

Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Warszawa

Załącznik  I

Stawka celna - korony norweskie za kilogram lub ad valorem
Kod HSWyszczególnienieStawka podstawowaCło, które będzie obowiązy-

wać od wejścia w życie

1234
ex 02.07Mięso i jadalne podroby, z drobiu z pozycji nr 01.05, świeże, ochłodzone lub mrożone

- Drób w kawałkach i podroby (łącznie z wątróbkami), świeży lub chłodzony:

.31- - Odtłuszczone wątróbki gęsie lub kacze

- Wątróbki drobiowe, mrożone

0.600.30
ex .50- - Odtłuszczone wątróbki gęsie lub kacze, mrożone0.60Bez cła
ex 02.08Pozostałe mięso i jadalne podroby mięsne, świeże, chłodzone lub mrożone
.10- Z królików lub zajęcy0.60Bez cła1
.20- Udka żabie0.60Bez cła
ex .90- Pozostałe, z wyłączeniem tych z wielorybów0.60Bez cła1
ex 04.07Jaja ptasie, w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane
ex .00- Inne niż jaja kurze2.00Bez cła
04.09Miód naturalny2.001.00
05.04Jelita, pęcherze i żołądki zwierzęce (inne niż rybie), całe lub w kawałkachBez cłaBez cła
ex 05.05Skóry i inne części ptaków, z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte), nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpady z piór lub z czystych piór
.10- Pióra używane do wypychania: puchBez cłaBez cła
ex 05.11Produkty zwierzęce, gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone; zwierzęta martwe z Działów 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi
ex .99- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Sproszkowana krew zwierzęca1.20Bez cła
06.02Inne żywe rośliny (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia
.10- Sadzonki i zrazy bez korzeni2.2%1.3%
.20- Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, szczepione lub nie1.000.50
.30- Rododendrony i azalie, szczepione lub nie0.100.05
.40- Róże, szczepione lub nie1.000.50
- Pozostałe:
.91- - Grzybnia1.000.50
.99- - Pozostałe3.9%2.6%
06.03Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, - barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
.10- Świeże2.52Bez cła
.90- Pozostałe2.581.29
ex 06.04Liście, gałęzie i inne części roślin, bez kwiatów lub bez pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
.10- Mchy i porosty4%Bez cła
- Pozostałe:0.40Bez cła
.91- - Świeże0.04Bez cła
07.01Ziemniaki, świeże lub chłodzone0.04Bez cła
ex 07.02Pomidory, świeże lub chłodzone
ex .00- od 1/6 do 31/102.001.00
07.03Cebula, szalotka, czosnek, pory i inne warzywa cebulowe, świeże lub chłodzone
.10- Cebula i szalotka:
- - Cebule0.20Bez cła
- - Szalotki0.30Bez cła
.20- Czosnek0.10Bez cła
.90- Pory i inne warzywa cebulowe0.800.40
ex 07.40Kapusta, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone
ex .10- Kalafiory i brokuły głowiaste0.600.30
- - Kalafiory od 15/6 do 31/110.600.30
- - Brokuły0.800.40
.20- Brukselka0.800.40
- Pozostałe:
ex .90- - Kapusta biała i kapusta czerwona0.160.08
ex 07.05Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (chichorium spp.), świeża lub chłodzona
- Sałata:
ex .11- - Sałata kapustna (sałata głowiasta):
- - - Od 1/4 do 30/11:0.800.40
- - - - Sałata krucha0.32Bez cła
- - - - Pozostałe0.800.40
ex .19- - Pozostałe:
- - - Od 1/4 do 30/110.800.40
ex .21- Cykoria:
- - Endywia (Cichorium intybus var. foliosum):
- - - Od 1/4 do 30/11
- - Pozostałe:
ex .29- - - Od 1/4 do 30/110.800.40
ex 07.06Marchew, rzepa, buraki sałatowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone
ex .10- Marchew i rzepa:
- - Marchew0.160.08
ex .90- Pozostałe, z wyłączeniem selerów i rzodkwi od 1/12 do 31/30.800.40
ex 07.07Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone
ex .00- Od 1/4 do 30/110.800.40
ex 07.08Warzywa strączkowe, łuskane lub nie, świeże lub chłodzone
.10- Groch (Pisum sativum)0.50Bez cła
.20- Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)0.500.25
.90- Pozostałe warzywa strączkowe0.40Bez cła
ex 07.09Pozostałe warzywa, świeże lub chłodzone
ex .20- Szparagi
- - Od 1/5 do 14/110.25Bez cła
.30- Oberżyny0.80Bez cła
- Grzyby i trufle
.51- - Grzyby1.00Bez cła
ex .60- Owoce rodzaju Capsicum lub rodzaju Pimenta;
- - słodki pieprz (Capsicum annuum var. annuum):
- - - Od 1/6 do 30/110.800.40
- - - Od 1/12 do 31/50.400.20
.70- Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy0.80Bez cła
ex .90- Pozostałe, z wyłączeniem oliwek, kaparów i kukurydzy cukrowej0.80Bez cła
ex 07.10Warzywa (nie gotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone
- Warzywa strączkowe, łuskane lub nie:
.21- - Groch (Pisum sativum)0.50Bez cła
.22- - Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)0.50Bez cła
.29- - Pozostałe warzywa strączkowe0.80Bez cła
.30- Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy0.80Bez cła
.80- Pozostałe warzywa:
- - Karczochy kuliste i szparagi0.50Bez cła
- - Pietruszka zwyczajna1.60Bez cła
- - Grzyby2.001.00
ex- - Pozostałe, z wyłączeniem marchwi, cebuli i selerów0.800.40
ex 07.11Warzywa tymczasowo zakonserwowane (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), lecz nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia
.40- Ogórki i korniszony0.20Bez cła
ex 07.12Warzywa suszone całe, cięte w kawałki, w plasterki, łamane lub w proszku, ale dalej nie przetworzone
.10- Ziemniaki, nawet cięte na kawałki lub w plasterki, ale dalej nie przetworzone0.80Bez cła
.20- Cebula0.20Bez cła
.30- Grzyby i trufle:
- - Grzyby0.20Bez cła
ex .90- Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw
- - Ziemniaki, rozcierane lub sproszkowane0.80Bez cła
ex- - Czosnek0.10Bez cła
- - Pozostałe warzywa, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej0.20Bez cła
ex 08.09Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynkami), śliwki i tarnina, świeże
ex .20- Wiśnie, kwaśne:
- - Od 15/4 do 30/60.60Bez cła
- - Od 1/7 do 31/102.401.20
ex .40- Śliwki i tarnina:
- - Śliwki:
- - - Od 15/4 do 30/60.500.25
- - - Od 1/7 do 15/91.200.60
- - - Od 16/9 do 31/102.401.20
- - - Od 1/11 do 14/41.200.60
ex 08.10Pozostałe owoce, świeże
.10- Truskawki:
- - Od 15/4 do 30/60.600.30
- - Od 1/7 do 31/312.401.20
- - Od 1/11 do 14/41.20Bez cła
ex .20- Maliny, jeżyny, owoce morwy i owoce krzyżówek maliny z jeżyną:
- - Maliny0.60Bez cła
- - Pozostałe0.30Bez cła
ex .30- Czarne, białe lub czerwone porzeczki i agrest:
- - Białe i czerwone porzeczki0.60Bez cła
ex .40- Żurawiny, jagody i inne owoce z rodzaju Vaccinium:
- - Żurawiny0.30Bez cła
ex 08.11Owoce i orzechy, nie gotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
.10- Truskawki:
- - Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 1.60Bez cła2
- - Pozostałe1.60Bez cła3
.20-Maliny, jeżyny, owoce morwy, owoce krzyżówek maliny z jeżyną, czarne, białe lub czerwone porzeczki i agrest:
ex- - Nie zawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0.60Bez cła4
ex 08.12Owoce i orzechy, zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), lecz nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia
.10- Wiśnie1.00Bez cła
.20- Truskawki0.60Bez cła
.90- Pozostałe:
ex- - Pozostałe, z wyłączeniem owoców cytrusowych, moreli i brzoskwiń0.60Bez cła
ex 08.13Owoce, suszone, inne niż te z pozycji od nr 08.01 do 08.06; mieszanki orzechów lub suszonych owoców z tego Działu
.30- Jabłka0.50Bez cła
ex 12.09Nasiona, owoce i zarodniki siewne
- Nasiona buraków:
.11- - Nasiona buraków cukrowych2.40Bez cła
ex .19- - Pozostałe:
- - - Nasiona roślin pastewnych0.60Bez cła
- - - Pozostałe, z wyłączeniem nasion rzepy i brukwi2.40Bez cła
- Nasiona roślin pastewnych, innych niż nasiona buraków:
ex .22- - Nasiona koniczyny (Trifolium spp.)0.80Bez cła
- - - Pozostałe, z wyłączeniem nasion koniczyny czerwonej0.40Bez cła
.23- - Nasiona kostrzewy
.24- - Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)0.40Bez cła
.25- - Nasiona rajgrasu (Lo lium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)0.40Bez cła
ex .29- - Pozostałe:
- - - Nasiona mietlicy (Ag rostis)0.20Bez cła
- - - Nasiona kupkówki pospolitej lub wiechliny łąkowej "cock's foot" i wyczyńca łąkowego0.40Bez cła
- Pozostałe:
ex .91- - Nasiona warzyw:
- - - Nasiona ogórka, kalafiora, marchwi, cebuli, szalotki, pora, pietruszki, endywii i sałaty0.60Bez cła
- - - Pozostałe, z wyłączeniem nasion kapusty2.40Bez cła
ex 15.01Smalec; inne tłuszcze wieprzowe i tłuszcze z drobiu, topione, również wytłaczane, albo ekstraktowane rozpuszczalnikami lub nie
ex .00- Smalec0.20Bez cła
ex 15.14Oleje: rzepikowy, rzepakowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, lecz nie modyfikowane chemicznie
.10- Olej surowy0.16Bez cła
16.01Kiełbasy i inne podobne produkty, z mięsa, podrobów mięsnych lub z krwi: przetwory żywnościowe na bazie tych produktów515%Bez cła
16.02Inne przetworzone lub konserwowane podroby mięsne lub krew5
.10- Przetwory homogenizowane12,5%Bez cła
.20- Z wątróbek dowolnych zwierząt12,5%Bez cła
- Z drobiu z pozycji nr 01.05:
.31- - Z indyków12%Bez cła
.39- - Pozostałe12,5%Bez cła
- Z wieprzowiny
.41- - Szynki i części z nich12,5%Bez cła
.42- - Łopatki i części z nich12,5%Bez cła
.49- - Pozostałe, włącznie z mieszankami:
- - - Bekon1.40Bez cła
- - - Pozostałe12,5%Bez cła
.50- Z wołowiny12,5%Bez cła
.90- Pozostałe, łącznie z wyrobami z krwi dowolnych zwierząt12,5%Bez cła
17.01Cukier z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych i sacharoza chemicznie czysta, w stanie stałym0.10Bez cła
ex 20.02Pomidory przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż przy pomocy octu lub kwasku octowego
.90- Pozostałe:
- - W hermetycznych pojemnikach0.70Bez cła
- - Pozostałe2.00Bez cła
ex 20.03Grzyby i trufle, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż przy pomocy octu lub kwasu octowego
.10- Grzyby2.00Bez cła
ex 20.05Inne warzywa, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż przy pomocy octu lub kwasu octowego, nie mrożone
.30- Kapusta kiszona0.20Bez cła
.60- Szparagi0.20Bez cła
.70- Oliwki2.00Bez cła
20.07Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, purée lub pasty z owoców lub orzechów będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 6
ex 20.08Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przygotowane lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone
.60- Wiśnie1.20Bez cła
.70- Brzoskwinie0.15Bez cła
.80- Truskawki1.60Bez cła
- Pozostałe, łącznie z mieszankami innymi niż te z podpozycji nr 2008. 19:
.99- - Pozostałe:0.64Bez cła
ex 20.09Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne, niesfermentowane i nie zawierające alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
.70- Sok jabłkowy0.50Bez cła7
ex 22.08Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80%; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów
.10- Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów6.90Bez cła
ex 24.02Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu
.10- Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki, zawierające tytoń15.00Bez cła
.90- Pozostałe15.00Bez cła
ex 24.03Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniu
.10- Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji9.00Bez cła
- Pozostałe:
.91- - Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony"9.00Bez cła
.99- - Pozostałe:
ex- - - Pozostałe, z wyłączeniem ekstraktów i esencji tytoniowych9.00Bez cła
Kontyngent taryfowy do 250 ton dla produktów w ramach kwoty globalnej dla produktów z dziczyzny klasyfikowanych pozycji nr 02.08, z wyłączeniem 0208.20; żabie udka.

Kontyngent taryfowy 220 ton rocznie.

Kontyngent taryfowy 1400 ton rocznie.

Kontyngent taryfowy 750 ton rocznie.

Kontyngent taryfowy 35 ton dla produktów klasyfikowanych w pozycjach nr 16.01 i 16.02 z wyłączeniem pozycji ex 1602.20; z wątróbek gęsich lub kaczych.

Norwegia dla tej grupy produktów zastosuje traktowanie zgodnie z Protokołem A, jeśli ta grupa produktów jest objęta Protokółem III do porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontyngent taryfowy 500 ton rocznie

Załącznik  2

REGUŁY POCHODZENIA

1. (1) Dla stosowania Umowy, produkt będzie uważany za pochodzący z Polski jeśli został tam całkowicie uzyskany.

(2) Następujące produkty będą uważane za całkowicie uzyskane w Polsce:

a) produkty roślinne tam zebrane;

b) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane;

c) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych;

d) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w podpunktach od a) do c)

(3) Materiały do opakowań i pojemniki przedstawione z zawartym w nich produktem nie będą łączone z produktem dla celów określenia czy jest on całkowicie uzyskany i nie będzie konieczne ustalenie czy te materiały do opakowań lub pojemniki są pochodzące czy nie

2. Niezależnie od punktu 1, produkty wymienione w kolumnach 1 i 2 wykazu w Dodatku, uzyskane w Polsce i zawierające materiały, które nie zostały tam całkowicie uzyskane, będą uważane za pochodzące z zastrzeżeniem, że warunki przedstawione w kolumnie 3 dotyczące obróbki lub przetworzenia wykonane na takich materiałach zostały spełnione.

3. (1) Preferencyjne traktowanie przewidziane w Umowie dotyczy tylko produktów, które są transportowane bezpośrednio z Polski do Norwegii bez przejeżdżania przez terytorium innego kraju. Jednakże produkty pochodzące z Polski i tworzące jedną przesyłkę, która nie jest rozdzielona, mogą być transportowane przez terytorium inne niż terytorium Polski lub Norwegii, i jeśli zajdzie potrzeba, mogą one być przeładowywane lub czasowo składowane na tym terytorium, pod warunkiem, że transport przez to terytorium jest uzasadniony przyczynami geograficznymi, że produkty pozostają pod dozorem władz celnych w kraju tranzytu lub składowania, że nie weszły one do obrotu handlowego w tych krajach ani nie zostały dostarczone tam do użytku wewnętrznego, i że nie zostały one poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla utrzymania ich w dobrym stanie.

(2) Dowód, że warunki, o których mowa w podpunkcie (1) zostały spełnione, powinien być dostarczony władzom celnym kraju importującego zgodnie z Artykułem 12(6) Protokołu B do Umowy pomiędzy Państwami EFTA a Polską.

4. Produkty pochodzące w rozumieniu niniejszej Umowy będą w imporcie do Norwegii korzystały z postanowień Umowy po przedłożeniu albo świadectwa przewozowego EUR. 1 albo faktury zawierającej oświadczenie, wystawionych lub sporządzonych zgodnie z postanowieniami Protokołu B do Umowy pomiędzy Polską a Norwegią.

5. Postanowienia dotyczące zwrotu ceł lub zwolnienia z cła, dowodu pochodzenia i porozumień o współpracy administracyjnej zawarte w Protokole B do Umowy pomiędzy Państwami EFTA a Polską stosuje się mutatis mutandis. Rozumie się, że zakaz zwrotu ceł lub zwolnienia z cła zawarte w tych postanowieniach, będą stosowane tylko w odniesieniu do materiałów, które są takiego rodzaju, do których stosuje się Umowa pomiędzy Państwami EFTA a Polską.