Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbiorów 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.39.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 sierpnia 1948 r.
o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbiorów 1948 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240) zarządzam, co następuje:
Ustanawia się dołączoną do niniejszego rozporządzenia taryfę wykupu krajowego tytoniu, która określa zasady klasyfikowania i ustalania cen liści tytoniowych, odstępowanych przez plantatorów przedsiębiorstwu "Polski Monopol Tytoniowy" w myśl obowiązujących przepisów.
Do cen ustalonych w taryfie wykupowej wprowadza się następujący dodatek za wydajność:

za dostarczenie Polskiemu Monopolowi Tytoniowemu z 1 ha powierzchni uprawnej użytecznych liści tytoniowych przy odmianach:

powyżej
1) Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica 600 kg
2) Hercegowina 700 kg
3) Virginia 800 kg
4) Havana, Geudetheimer, Brasil, Puławski Szerokolistny1.000 kg
5) Kentucky, Machorka1.200 kg

otrzymują plantatorzy 25%-owy dodatek do cen taryfowych od całego wykupionego surowca, o ile dostarczą surowiec w dwóch odstawach w terminach i ilościach podanych im przez Polski Monopol Tytoniowy.

1.
Taryfa wykupowa obejmuje tylko te liście tytoniowe, które nadają się do produkcji wyrobów tytoniowych.
2.
Liście i części liści tytoniowych zanieczyszczone piaskiem, pyłem ziemnym i innymi obcymi domieszkami, niedojrzałe, niedosuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute klasyfikuje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy).
3.
Wiązki liści tytoniowych, w których obok liści użytecznych znajduje się nieużytek, klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.
4.
Ilość nieużytku tytoniowego ustala się po potrąceniu nadmiaru wilgoci i zanieczyszczeń od ogólnej wagi materiału, uznanego za nieużytek tytoniowy. Normalną wilgotność nieużytku tytoniowego ustala się na 19%.
Liście tytoniowe mechanicznie uszkodzone klasyfikuje się w sposób następujący:
1)
liście, których blaszka listna została więcej niż w połowie mechanicznie uszkodzona, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
2)
liście tytoniu: Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Hercegowina, Virginia, Puławski Szerokolistny, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż połowa blaszki listnej, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie nie uszkodzonym;
3)
liście tytoniu Kentucky klasy pierwszej uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż połowa blaszki listnej odbiera się w klasie drugiej;
4)
liście tytoni cygarowych, odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej i drugiej, które z powodu uszkodzeń mechanicznych nie nadają się na pokrywy i zawijacze, odbiera się w klasie trzeciej, o ile uszkodzenie nie przekracza połowy blaszki listnej.
Liście tytoniowe uszkodzone przez choroby klasyfikuje się w sposób następujący:
1)
liście, których blaszka listna została więcej niż w połowie uszkodzona przez choroby, uznaje się za nieużytek tytoniowy;
2)
liście, których blaszka listna została więcej niż o 1/3, a mniej niż o połowę uszkodzona przez choroby, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
3)
liście, których blaszka listna została nie więcej niż o 1/3 uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie zdrowym;
4)
liście tytoni cygarowych, odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej i drugiej, których blaszka listna została mniej niż o 1/3 uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie trzeciej.
Liście częściowo zepsute przy suszeniu klasyfikuje się tak, jak liście uszkodzone przez choroby.
Zawartość wilgoci wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:
1)
przy odmianach Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Hercegowina, Virginia, Puławski Szerokolistny, Havana, Geudetheimer i Brasil:
a)
liście zawierające do 19% wilgoci - klasyfikuje się jako liście normalnie wysuszone,
b)
liście zawierające od 19-25% wilgoci - klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści,
c)
liście zawierające od 25-30% wilgoci - odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści,
d)
liście zawierające ponad 30% wilgoci uznaje się za nieużytek tytoniowy;
2)
przy odmianach Kentucky i Machorka:
a)
liście zawierające do 19% wilgoci - klasyfikuje się jako liście normalnie wysuszone,
b)
liście zawierające od 19-30% wilgoci - klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści,
c)
liście zawierające od 30-35% wilgoci - odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści,
d)
liście zawierające ponad 35% wilgoci uznaje się za nieużytek tytoniowy.
Dostarczone do wykupu liście tytoniowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
1)
powinny być posortowane według jednakowych odmian tytoniu oraz poszczególnych wymagań klasyfikacyjnych;
2)
powinny być powiązane w wiązki w połowie ogonków lub u nasady blaszki listnej (u odmian skrytoogonkowych) sznurkiem lnianym, konopnym, papierowym lub łykiem kukurydzianym; liście tytoniu Virginia, Kentucky i Puławski Szerokolistny mogą być powiązane liśćmi tych odmian pod warunkiem użycia do wiązania liści zdrowych i tego samego koloru;
3)
wiązki mogą zawierać najwyżej 20 liści.
Pominięcie wymagań przewidzianych w § 8 wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:
1)
wiązki, zawierające liście różnych klas tej samej odmiany, klasyfikuje się według liści najniższej klasy znajdujących się w wiązce;
2)
wiązki, zawierające liście różnych odmian tytoniu, odbiera się w cenie liści Machorki klasy drugiej;
3)
liście tytoniowe powiązane drutem uznaje się za nieużytek tytoniowy;
4)
liście nie prostowane tytoni Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Puławski Szerokolistny, Hercegowina, Virginia, Havana, Geudetheimer, Brasil, Kentucky klasy pierwszej i Machorka klasy pierwszej klasyfikuje się normalnie z potrąceniem 10 zł od każdego kg liści nie prostowanych;
5)
wiązki, zawierające więcej niż 20 liści, klasyfikuje się normalnie i potrąca się 10 zł od każdego kg liści.
Za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach i belikach:
1)
według zbiorów, treściwości i kolorów przy odmianach Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Hercegowina i Virginia w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej;
2)
według treściwości, wielkości i koloru przy odmianach Havana, Geudetheimer i Brasil w klasie pierwszej i drugiej

przyznaje się plantatorom tytoniu 10%-owy dodatek do ceny taryfowej.

1.
Za uwędzenie liści tytoniu Kentucky klasy pierwszej i drugiej drzewem twardym otrzymuje plantator 10%-owy dodatek do ceny taryfowej.
2.
Liście tytoniu Kentucky wędzone węglem uznaje się za nieużytek tytoniowy.
1.
Liście odrostowe może plantator produkować tylko za osobnym zezwoleniem.
2.
Liście odrostowe dojrzałe i wysuszone odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu.
3.
Liści odrostowych, wyprodukowanych bez zezwolenia lub nie odpowiadających wyżej podanym wymaganiom, nie uznaje się za surowiec tytoniowy. Liście takie podlegają zniszczeniu.
Liście tytoniowe, dostarczone do wykupu z częściami łodyg, odbiera się w najniższej klasie danej odmiany tytoniu z potrąceniem wagi łodyg.
1.
Nasiona tytoniowe dojrzałe, czyste i zdrowe, wyprodukowane na podstawie specjalnego zezwolenia, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% i o sile kiełkowania nie mniejszej niż 90% odbiera się według następujących cen za 1 kg nasion:
a)
Trapezundu, Tyk-Kułaku, Perusticy, Hercegowiny i innych odmian tytoni orientalnych - 1.200 zł,
b)
Puławskiego Szerokolistnego, Havany, Geudetheimera, Brasil i innych odmian tytoni cygarowych - 1.200 zł,
c)
Virginii - 2.000 zł,
d)
Kentucky - 1.500 zł,
e)
Machorki - 800 zł.
2.
Cenę za nasiona tytoniowe dojrzałe, zdrowe, czyste, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% oraz o sile kiełkowania od 70% do 90%, oblicza się w stosunku do wartości nasion podanych w ust. 1.
3.
Nasiona tytoniowe o energii kiełkowania mniejszej niż 40% oraz o sile kiełkowania mniejszej niż 70% uznaje się za nieużytek.
4.
Przez energię kiełkowania bądź siłę kiełkowania należy rozumieć te procentowe ilości nasion, które w jednakowych warunkach będą kiełkowały w ciągu 120 godzin (5 dni) bądź 336 godzin (14 dni).
Rozporządzenie niniejsze stanowi podstawę do wydawania orzeczeń szacunkowych i obliczania należności, przypadającej plantatorom od przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" za tytoń, wyprodukowany w okresie kampanii uprawy tytoniu w roku 1948.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 15 sierpnia 1948 r.

ZAŁĄCZNIK 

Taryfa wykupowa tytoniu krajowego

Trapezund i Tyk-Kułak
KlasaWymogiCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółteTreściweProstowane i wiązane w wiązki600
IILiście żółto-brunatne, jasno-brunatne, zielonawo-żółte420
IIILiście brunatne, żółto-zieloneTreściwe małotreściwe280
Liście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółte, jasno-brunatne, zielonawo-żółteMałotreściwe
IVLiście ciemno-brunatne, zielono-brunatneTreściwe małotreściwe160
VSpodaki bez względu na treściwość i kolor 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Perustica

KlasaWymogiCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, żółto-brunatne, jasno-brunatneTreściweProstowane i wiązane w wiązki600
IILiście czerwono-brunatne, brunatne, zielonawo-żółte420
IIILiście żółto-zieloneTreściwe małotreściwe280
Liście żółte, żółto-brunatne, czerwono-brunatne, zielonawo-żółteMałotreściwe
IVLiście ciemno-brunatne, zielono-brunatneTreściwe małotreściwe160
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów

Hercegowina

KlasaWymogiCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, cytrynowo-żółteTreściweProstowane i wiązane w wiązki500
IILiście zielonawo-żółte, jasno-brunatne, żółto-brunatne350
IIILiście brunatne, żółto-zieloneTreściwe małotreściwe240
Liście żółte, cytrynowo-żółte, zielonawo-żółte, jasno-brunatneMałotreściwe
IVLiście ciemno-brunatne, zielono-brunatneTreściwe małotreściwe160
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów

Virginia

KlasaWymogiCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółteTreściweProstowane i wiązane w wiązki440
IILiście jasno-brunatne, zielonawo-żółte300
IIILiście brunatne, żółto-zieloneTreściwe małotreściwe200
Liście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółte, jasno-brunatne, zielonawo-żółteMałotreściwe
IVLiście ciemno-brunatne, zielonawo-brunatneTreściwe małotreściwe140
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów

Brasil, Havana, Geudetheimer

KlasaWymogiCena za 1 kg w złotych
JakośćManipulacja
ILiście brunatne, oliwkowe, delikatne, elastyczne, dobrze żarzące się, jednolicie zabarwione, nieuszkodzone, średniotreściwe, o szerokości nie mniej niż 18 cmPosortowane według różnic w zabarwieniu, prostowane, wiązane w wiązki260
IILiście brunatne, zielonawo-brunatne, delikatne, dobrze żarzące się, niejednolicie zabarwione, nieuszkodzone, mało i średniotreściwe, o szerokości nie mniej niż 18 cmProstowane i wiązane w wiązki190
IIILiście brunatne nie odpowiadające wymogom I i II klasy, liście żółteProstowane i wiązane w wiązki140
IVLiście ciemno-brunatne, zielono-brunatne, treściwe i małotreściwe100
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas od I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Puławski Szerokolistny

KlasaWymogiCena za 1 kg w złotych
JakośćManipulacja
ILiście jasno-brunatne, treściweSortowane według różnic zabarwienia, prostowane i wiązane w wiązki200
IILiście brunatne150
Liście jasno-brunatne, małotreściwe
IIILiście ciemno-brunatne i zielono-brunatne, treściwe i małotreściwe100
IVSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klasy I, II i III
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Kentucky

KlasaWymogiCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście jasno-brunatne, czerwono-brunatne, brunatneTreściweProstowane i wiązane w wiązki160
IILiście ciemno-brunatne, zielono-brunatneTreściwe małotreściweWiązane w wiązki120
Liście jasno-brunatne, czerwono-brunatne, brunatneMałotreściwe
IIISpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klasy I i II
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Machorka

KlasaWymogiManipulacjaCena za 1 kg w złotych
ILiście duże i średnieProstowane i wiązane w wiązki130
IILiście drobne o długości 15 cm od nasady blaszki listnej do wierzchołka 50
Spodaki bez względu na kolor i treściwość
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klasy I
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów