Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2420

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2020, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 2

ZAŁĄCZNIK

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne

b) pozostałe

1 m2

1 m2

12

4

00

46

2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m21 m2274
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

a) rośliny ozdobne

b) pozostałe

1 m2

1 m2

8

5

94

48

4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m2515
5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

a) kurczęta

b) gęsi

c) kaczki

d) indyki

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

116

34

36

87

6Drób nieśny powyżej 80 szt.:

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

3

2

1

3

14

2

41

84

88

51

94

50

7Wylęgarnie drobiu:

a) kurczęta

b) gęsi

c) kaczki

d) indyki

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

01

09

02

09

8Zwierzęta futerkowe:

a) lisy i jenoty

b) norki

c) tchórze

d) szynszyle

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

47

20

16

24

5

5

29

79

09

58

67

67

9Zwierzęta laboratoryjne:

a) szczury białe

b) myszy białe

1 sztuka

1 sztuka

15

02

10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm335
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina343
12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m220579
13Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich1 m217147
14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m28574
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk

b) cielęta powyżej 10 sztuk

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

h) konie rzeźne

i) konie hodowlane

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

k) hodowla psów rasowych

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

od 1 matki

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka stada podstawowego

1 dm3

1 sztuka stada podstawowego

1 sztuka stada podstawowego

342

72

37

42

17

6

10

514

411

1

46

17

93

05

69

88

15

87

29

42

56

54

31

15

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2362).