Normy obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.52.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1956 r.
w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. 1

Na podstawie art. 10 pkt 1 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) zarządza się, co następuje:
Przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w okresie 1961-1965 roku stosuje się w wysokości nie zmienionej normy obowiązkowych dostaw określone w tabeli norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 248, z 1954 r. Nr 53, poz. 263, z 1955 r. Nr 44, poz. 280 i z 1956 r. Nr 52, poz. 230).
W nowoutworzonych powiatach stosowane będą przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w okresie 1961-1965 roku normy dostaw (§ 1), które obowiązywały dane gospodarstwo w roku 1960.
Minister Skupu może na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej wprowadzić zmiany w normach obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w powiatach, w których w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju wystąpią między poszczególnymi gromadami różnice w wysokości norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1957 r. (Dz.U.57.62.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1959 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

2 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1957 r. (Dz.U.57.62.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1959 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1960 r. (Dz.U.60.55.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.

3 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1957 r. (Dz.U.57.62.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1959 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1960 r. (Dz.U.60.55.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.