Normy należności za mieszkania w naturze, służbowe i reprezentacyjne, zajmowane przez funkcjonariuszów Ministerstwa Spraw... - Dz.U.1936.58.429 - OpenLEX

Normy należności za mieszkania w naturze, służbowe i reprezentacyjne, zajmowane przez funkcjonariuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza granicami Państwa oraz na obszarze W.M. Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.58.429

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1936 r.
w sprawie norm należności za mieszkania w naturze, służbowe i reprezentacyjne, zajmowane przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza granicami Państwa oraz na obszarze W. M. Gdańska.

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663) zarządza się co następuje:
(1)
Kierownicy podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych urzędów, znajdujących się poza granicami Państwa, oraz Komisarz Generalny R. P. w Gdańsku zwolnieni są od uiszczania czynszu i dodatkowych opłat za mieszkania reprezentacyjne, przydzielone im przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z tytułu zajmowanego przez nich stanowiska, jeżeli mieszkania te wynajęte zostały przez Państwo Polskie lub mieszczą się w gmachach państwowych polskich lub przez Państwo Polskie administrowanych. Za mieszkania reprezentacyjne uważa się również pomieszczenia ściśle mieszkalne.
(2)
Koszty umeblowania i konserwacji mieszkań reprezentacyjnych może pokrywać Skarb Państwa, z wyjątkiem kosztów utrzymania tych mieszkań w czystości; koszty te pokrywają kierownicy podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych urzędów.
(3)
Koszty ogrzewania i oświetlenia mieszkań reprezentacyjnych pokrywa Skarb Państwa, z wyjątkiem kosztu opału do kuchni i łazienek.
(1)
Niewymienieni w § 1 urzędnicy podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych urzędów zagranicznych, którzy z tytułu swej służby zajmują mieszkania, wynajęte przez Państwo Polskie lub znajdujące się w gmachach państwowych polskich lub przez Państwo Polskie administrowanych, opłacają czynsz według następujących zasad:
a)
za podstawę obliczenia czynszu przyjmuje się uposażenie, jakie w danej miejscowości służy sekretarzowi konsularnemu VIII grupy uposażenia bez dodatku reprezentacyjnego,
b)
czynsz łącznie z kosztami wody oraz należnościami z tytułu podatków, lokalowych określa się w stosunku do uposażenia, wymienionego w pkt. a), w wysokości: 3% tego uposażenia za każdy pokój mieszkalny, 4% - za każdy pokój mieszkalny ogrzewany centralnie, 2% - za kuchnię oraz 2% - za łazienkę.
(2)
Koszty oświetlenia oraz opału do kuchni i pieców ponosi użytkownik mieszkania.
(1)
Czynsz, opłacany przez funkcjonarjuszów niższych, określa się w wysokości 2% otrzymywanego przez nich uposażenia (wynagrodzenia) za każdy pokój mieszkalny, każdą kuchnię i każdą łazienkę. Czynsz powyższy obejmuje również koszty wody, oświetlenia i ogrzewania mieszkań oraz należności z tytułu podatków lokalowych.
(2)
Koszty opału do kuchni i łazienki ponosi użytkownik mieszkania.
Za mieszkania, znajdujące się w mansardach, na poddaszach i w suterenach, czynsz, określony w § 2 i 3, może być na wniosek kierownika urzędu obniżony przez Ministra Spraw Zagranicznych do wysokości 50% norm, wymienionych w tych paragrafach.
W razie, gdyby wysokość czynszu, opłacanego w danej miejscowości przez urzędnika lub funkcjonarjusza niższego, przewyższała sumę czynszu i wszelkich dodatkowych opłat, uiszczanych w tejże miejscowości za podobne mieszkania, wówczas normy procentowe, wymienione w § 2 i 3, mogą być przez Ministra Spraw Zagranicznych na wniosek kierownika właściwego urzędu odpowiednio obniżone. Ponadto Ministrowi Spraw Zagranicznych służy w wyjątkowych przypadkach prawo całkowitego zwolnienia funkcjonarjusza niższego od uiszczania czynszu, wymienionego w § 3.
Funkcjonariusze Biura Komisarza Generalnego R. P. w Gdańsku za mieszkania, znajdujące się w budynkach Państwa Polskiego oraz w budynkach przez Państwo Polskie wynajmowanych lub administrowanych, opłacają czynsz według norm, przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 82).
Na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Rad urzędnicy i funkcjonarjusze niżsi zwolnieni są od uiszczania czynszu i dodatkowych opłat za zajmowane mieszkania, z wyjątkiem opału do kuchni i łazienki.
W § 11 ust. (1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajmowanych lub administrowanych (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 82) po wyrazie "administrowanych" przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem mieszkań w tych budynkach, zajmowanych przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych.",
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1936 r.
(2)
Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów: z dnia 10 września 1930 r. w sprawie opłat za mieszkania otrzymywane w naturze przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza obszarem Państwa i na obszarze wolnego miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 538) i z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach za mieszkania, otrzymywane w naturze przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza obszarem Państwa i na obszarze w. m. Gdańska (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 442).