Normy dzienne zasiłku dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.281

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 7 lipca 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy.

Na podstawie art. 21 § 2 dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 202) zarządza się, co następuje:
Dzienna norma zasiłku, przysługującego w myśl dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 202), wynosi:
w gminach miejskichw gminach wiejskich
a) na osobę uprawnioną na podstawie art. 2 § 1 lit. a) i b) i art. 14 § 1 powołanego dekretu35 zł17 zł
b) na dziecko do lat 16 (art. 2 § 1 lit. c) i d) dekretu)11 zł10 zł
c) na dziecko ponad lat 16 (art. 2 § 1 lit. c) i d) dekretu) oraz na rodziców i na rodzeństwo (art. 2 § 1 lit. e) i f) dekretu)3 zł2 zł

Normy przysługujące w gminach miejskich stosuje się także w gminach wiejskich o uprawnieniach finansowych gmin miejskich, w gminach w okręgu podstołecznym i w okręgach przemysłowych oraz w gminach uzdrowiskowych i letniskowych.

Zasiłek wypłaca się z dołu w terminach miesięcznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1947 r.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej, wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 276).