Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych. - Dz.U.2015.2181 - OpenLEX

Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2181

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych:
1)
oznaczonych kodami CN:
a)
od 2710 11 11 do 2710 11 90 - olejów lekkich i preparatów oraz ich mieszanin z biokomponentami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775), zwanymi dalej "biokomponentami",
b)
od 2710 19 11 do 2710 19 29 - olejów średnich,
c)
od 2710 19 31 do 2710 19 69 - olejów ciężkich oraz ich mieszanin z biokomponentami

- zwanych dalej "paliwami ciekłymi";

2)
wyrobów węglowych;
3) 2
 niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;
4)
określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przyjęcia do magazynu wyrobów akcyzowych wynoszą dla:
1)
olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,
2)
olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,08%,
3)
olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%,
4) 3
 wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,04%,
5)
wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - 0,1%

- ilości przyjętych wyrobów akcyzowych.

Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przeładunku wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym wynoszą dla:
1)
olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,
2)
olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,08%,
3)
olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%,
4) 4
 wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,04%,
5)
wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - 0,1%

- ilości przyjętych wyrobów akcyzowych.

Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania wyrobów akcyzowych wynoszą dla:
1)
olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,0015%,
2)
olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,0014%,
3)
olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,0006%,
4) 5
 wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,0006%,
5)
wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - 0,0015%

- sumy dziennych pozostałości wyrobów akcyzowych obliczonej na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej.

Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wydania wyrobów akcyzowych z magazynu wynoszą dla:
1)
olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,
2)
olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 - 0,08%,
3)
olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%,
4) 6
 wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,04%,
5)
wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - 0,1%

- ilości wydanych wyrobów akcyzowych.

1.  7
 Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przemieszczania paliw ciekłych oraz wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich wynoszą dla:
1)
cystern samochodowych - 0,1% ilości wysłanej;
2)
cystern kolejowych - 0,5% ilości wysłanej;
3)
statków morskich i innych jednostek pływających - 0,5% ilości wysłanej;
4) 8
 innych naczyń służących do przemieszczania - 0,04% ilości wysłanej za każdy dzień przemieszczania, przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przemieszczania paliw ciekłych albo wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.
2. 
Norma dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych powstających w czasie ich przemieszczania rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym wynosi 0,06% ilości wysłanej.
3.  9
 W przypadku przelania paliw ciekłych albo wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich do innych naczyń w czasie przemieszczania, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalny ubytek wynosi 0,2% ilości przelanej.
1. 
Norma dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przemieszczania wyrobów określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wynosi 1% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.
2. 
W przypadku przelania do innych naczyń w czasie przemieszczania dopuszczalny ubytek wynosi 0,2% ilości przelanej.
1. 
Norma dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych powstających w czasie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą wynosi 2% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.
2. 
W przypadku przeładunku w czasie przemieszczania, dopuszczalny ubytek wynosi 1% ilości przeładowanej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 10
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
3 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 § 4 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
6 § 5 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
7 § 6 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
8 § 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
9 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
10 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1342), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).