Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1947 r.
w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 218) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 218) mają zastosowanie do:
a) wynagrodzeń za świadczenia usług, za wartość pracy i wydatki związane z umową o dzieło w następującym zakresie: przemysłu gastronomicznego i hotelarskiego, zawodu fotograficznego, fryzjerstwa, kowalstwa, krawiectwa, kożusznictwa, piekarstwa, rzeźnictwa i wyrąbu mięsa, wędliniarstwa, masarstwa, stolarstwa meblowego, szewstwa, cholewkarstwa, szklarstwa, tapicerstwa, zduństwa, bieliźniarstwa, pralni oraz chemicznego czyszczenia bielizny i odzieży;
b) wynagrodzeń za wartość pracy i wydatki związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, określonych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu, wydanym w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji na zasadzie art. 5 powołanej ustawy.

Wynagrodzenia, wymienione w ust. 1, ustalone będą za wytwarzanie lub przetwarzanie i sprzedaż tylko poszczególnych typowych artykułów, wytwarzanych na podstawie uprzedniego zamówienia, oraz za świadczenia typowych usług.

W przypadkach, gdy przyjmujący zamówienie przy umowie o dzieło wytwarza również tego samego rodzaju artykuły bez uprzedniego zamówienia, ceny przez niego pobierane za artykuły gotowe nie mogą być wyższe, aniżeli dozwolone za wykonanie tego samego rodzaju artykułów na zamówienie.

§  2. Wysokość wynagrodzeń, wymienionych w § 1, ustala Minister Przemysłu i Handlu po zasięgnięciu opinii samorządu gospodarczego i zrzeszeń branżowych.
§  3. Wynagrodzenia ustalone w myśl § 2 uważa się za zysk brutto w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym.

W przypadku, przewidzianym w § 1 ust. 1 pkt b), komisje cennikowe przy ustalaniu maksymalnej ceny obowiązane są doliczać do cen surowca lub półsurowca w pełnej wysokości wynagrodzenia ustalone w myśl § 2.

§  4. Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, ustalające wysokość wynagrodzeń, wymienionych w § 1, ogłaszane są w Monitorze Polskim i wchodzą w życie po upływie 15 dni od daty ogłoszenia.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.