Niezbędne elementy analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dz.U.2006.125.866 - OpenLEX

Niezbędne elementy analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.866

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa niezbędne elementy analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny sporządza wstępną analizę tego przedsięwzięcia, odrębnie analizując jego realizację w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz jego realizację w inny sposób, w tym realizację przedsięwzięcia przez podmiot publiczny.
Analiza każdego ze sposobów realizacji przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:
1)
określenie zakresu przedsięwzięcia;
2)
analizę ekonomiczno-finansową;
3)
analizę prawną;
4)
analizę rodzajów ryzyka i wrażliwości przedsięwzięcia na rodzaje ryzyka.
Podmiot publiczny określa zakres przedsięwzięcia oraz harmonogram jego realizacji.
Analiza ekonomiczno-finansowa każdego ze sposobów realizacji przedsięwzięcia powinna zawierać w szczególności następujące elementy:
1)
całkowite nakłady na przedsięwzięcie;
2)
źródła finansowania;
3)
koszty przedsięwzięcia;
4)
rachunek zysków i strat obejmujący całe przedsięwzięcie;
5)
rachunek przepływów pieniężnych obejmujący całe przedsięwzięcie;
6)
obliczenie podstawowych wskaźników efektywności, w tym wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji oraz zaktualizowanej wartości netto przedsięwzięcia;
7)
koszty, zagrożenia i korzyści społeczne przedsięwzięcia.
Analiza prawna każdego ze sposobów realizacji przedsięwzięcia powinna zawierać w szczególności następujące elementy:
1)
stan prawny składników majątkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego składników majątkowych stanowiących wkład własny podmiotu publicznego w przedsięwzięcie, przekazanych partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwanej dalej "ustawą";
2)
skutki prawne oraz formę przekazania składników majątkowych na początku i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
1.
Analiza rodzajów ryzyka i wrażliwości każdego ze sposobów realizacji przedsięwzięcia na rodzaje ryzyka powinna zawierać w szczególności następujące elementy:
1)
identyfikację rodzajów ryzyka mających wpływ na przedsięwzięcie;
2)
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych rodzajów ryzyka;
3)
oszacowanie wartości poszczególnych rodzajów ryzyka;
4)
oszacowanie wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na przedsięwzięcie, w tym w zależności od przekazania poszczególnych rodzajów ryzyka podmiotowi publicznemu lub partnerowi prywatnemu;
5)
sposoby i koszty zapobiegania lub minimalizowania skutków wystąpienia zidentyfikowanych rodzajów ryzyka.
2.
Po przeprowadzeniu analizy rodzajów ryzyka podmiot publiczny opracowuje różne warianty ich podziału między podmiot publiczny i partnera prywatnego oraz określa potencjalny wpływ przyszłych zobowiązań umownych, w związku z dokonanymi podziałami, na poziom długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych.
3.
Do identyfikacji rodzajów ryzyka, ich podziału między podmiot publiczny i partnera prywatnego oraz określania ich wpływu na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 868).
1.
Wynikiem przeprowadzonych analiz różnych sposobów realizacji przedsięwzięcia jest porównanie każdego sposobu jego realizacji, w szczególności w odniesieniu do:
1)
efektów finansowych;
2)
korzyści i kosztów społecznych;
3)
podziału rodzajów ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego oraz ich wpływu na poziom długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych.
2.
Wynik porównania, o którym mowa w ust. 1, powinien wskazywać i uzasadniać, który ze sposobów realizacji przedsięwzięcia przynosi korzyści dla interesu publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy, przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).