Nieruchomości nie podlegające przekazaniu lub przejęciu oraz warunki ich nabycia przez posiadaczy zależnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.37.331

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 1971 r.
w sprawie nieruchomości nie podlegających przekazaniu lub przejęciu oraz warunków ich nabycia przez posiadaczy zależnych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250) zarządza się, co następuje:
Nie podlegają przekazaniu na własność dotychczasowych posiadaczy zależnych (dzierżawców lub władających z innego tytułu) lub przejęciu na rzecz Państwa nieruchomości wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zwane dalej "nieruchomościami", których właścicielami są osoby pełniące z wyboru funkcje w organach państwowych, spółdzielczych lub społecznych stopnia gromadzkiego w dniu 4 listopada 1971 r., otrzymujące wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy, jeżeli bezpośrednio przed objęciem funkcji praca na tej nieruchomości stanowiła dla nich główne źródło utrzymania.
Przekazanie nieruchomości na własność dotychczasowych posiadaczy zależnych (dzierżawców lub władających z innego tytułu) może nastąpić, jeżeli spełniają oni równocześnie następujące warunki:
1)
posiadają kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego i dotychczasowy sposób prowadzenia gospodarstwa wskazuje, że dają oni gwarancję należytego zagospodarowania nieruchomości,
2)
praca w gospodarstwie rolnym stanowi dla nich wyłączne źródło utrzymania,
3)
osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozostających z nimi we wspólności domowej gospodarowali na nieruchomości nieprzerwanie co najmniej od trzech lat do dnia 4 listopada 1971 r.,
4)
posiadacz zależny (dzierżawca lub władający z innego tytułu) wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości.
1.
Nieruchomości nie podlegają przejęciu na rzecz Państwa, jeżeli zachodzą przesłanki określone w § 2.
2.
Nieruchomości nie podlegają przejęciu na rzecz Państwa mimo braku przesłanek określonych w § 2, jeżeli nie są potrzebne na cele rolniczych jednostek gospodarki uspołecznionej lub nie mogą być należycie zagospodarowane przez rolników indywidualnych.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do nieruchomości stanowiących własność Państwa, obywateli państw obcych oraz związków wyznaniowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.