Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.294 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.

Rozdział  7

Przepisy dostosowujące i przepis końcowy

Art.  25.  [Podmioty odpowiedzialne za zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej]

Zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej należy do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości oraz do innych organów administracji publicznej zgodnie z ich właściwością.

Art.  26.  [Termin zawarcia porozumień i umów określonych w ustawie]
1.  Porozumienia, o których mowa w art. 9, są zawierane do dnia 15 października 2015 r.
2.  Porozumienia, o których mowa w art. 10, są zawierane do dnia 31 października 2015 r.
3.  Okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskaże staroście odpowiednio adwokatów lub radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej do dnia 15 listopada 2015 r.
4.  Wybór organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 r.
5.  Umowy, o których mowa w art. 6, są zawierane do dnia 31 grudnia 2015 r.
Art.  27.  [Kwota bazowa w 2016 r.]

Wysokość kwoty bazowej w 2016 r. wynosi 5150 zł.

Art.  28.  [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa]

W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 1 047 706 318 zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:

1) w 2016 r. - 94 183 200 zł;
2) w 2017 r. - 96 161 047 zł;
3) w 2018 r. - 98 565 074 zł;
4) w 2019 r. - 100 930 635 zł;
5) w 2020 r. - 103 352 971 zł;
6) w 2021 r. - 105 833 441 zł;
7) w 2022 r. - 108 373 444 zł;
8) w 2023 r. - 110 866 034 zł;
9) w 2024 r. - 113 415 953 zł;
10) w 2025 r. - 116 024 519 zł.
Art.  28a.  13 [Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość]

 W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

Art.  29.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 6, art. 8-11, art. 17, art. 18 i art. 20-28, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r.

13 Art. 28a dodany przez art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 marca 2020 r.