Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.90.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 4 września 1920 r.
w przedmiocie niektórych zmian w wojskowem postępowaniu karnem.

Art.  1.

Art. 70 i 77 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia. 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej (Dz. Ust. Rz. P. № 59, poz. 368) otrzymują brzmienie następujące:

"Art. 70. Komplet orzekający w sądach polowych i sądach wojennych floty składa się z sędziego wojskowego, jako kierującego rozprawą oraz czterech asesorów, a mianowicie:

1) gdy oskarżony jest szeregowym lub osobą wojskową, nie należącą do kategorji oficerów i im równorzędnych-z oficera sztabowego, dwóch kapitanów (rotmistrzów) i porucznika;

2) gdy oskarżony jest oficerem do kapitana włącznie - z pułkownika, majora i dwóch kapitanów (rotmistrzów);

3) gdy oskarżony jest majorem - z pułkownika, podpułkownika-i dwóch majorów;

4) gdy oskarżony jest podpułkownikiem - z generała-podporucznika, pułkownika i dwóch podpułkowników;

5) gdy oskarżony jest pułkownikiem - z generała - podporucznika i trzech pułkowników;

6) gdy oskarżony jest generałem-podporucznikiem - z generała-porucznika i trzech generałów-podporuczników;

7) gdy oskarżony jest generałem - porucznikiem - z generała broni i trzech generałów-poruczników.

Jeżeli oskarżony jest oficerem jeszcze wyższego stopnia, to oficerów, którzy mają współdziałać jako sędziowie, wyznacza Wódz Naczelny.

Przewodniczy sądowi członek najstarszy stopniem".

"Art. 77. ust. 1. Sąd doraźny w polu składa się tak, jak sąd wojskowy polowy, sąd wojenny floty lub okrętowy, z tem jednak zastrzeżeniem, że gdy oskarżony jest szeregowym lub osobą nie należącą do kategorji oficerów i im równorzędnych, asesorami mogą być oficerowie najniższego stopnia, gdy zaś oskarżony jest oficerem, asesorami powinni być oficerowie nie niżsi stopniem od oskarżonego".

Art.  2.

Art. 71 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w art. 1 skreśla się.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.