Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.375

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 21 lipca 1919 r.
w przedmiocie niektórych zmian w Kodeksie Karnym i Ustawie Postępowania Karnego, oraz w przedmiocie tekstu Kodeksu Karnego.

Art.  1.

Zatwierdza się dekret z dnia 9 grudnia 1918, № 20 Dz. Pr. za rok 1918 poz. 57, w przedmiocie niektórych zmian w Kodeksie Karnym i ustawie postępowania karnego z następującemi zmianami:

1) Część 2-ga art. 1 ma brzmieć:

"Ustęp pierwszy art. 55 K. K. otrzymuje brzmienie następujące:

Zamiast kary śmierci i ciężkich robót bezterminowych stosuje się zamknięcie w więzieniu na czas do lat 12, zamiast ciężkich robót terminowych - zamknięcie w więzieniu na czas do lat 8, a zamiast zesłania na osiedlenie i domu poprawy - zamknięcie w więzieniu na czas do lat 3".

2) W art. 2 po "623" dodać należy "625 ustęp 6".
3) W art. 3 po wyrazach "476 K. K." zamiast słów "o ile dotyczą ojca i matki" dodać należy słowa: "o ile dotyczą ojca, matki lub innych krewnych wstępnych".
4) W art. 7 wyrazy "10 lipca" zastąpić należy wyrazami "18 lipca".
Art.  2.

W części 2 art. 36 K. K. po wyrazach "w wypadkach gdy odebranie ich zostało specjalnie przewidziane w ustawie" dodać należy "w innych zaś wypadkach - według uznania sądu".

Art.  3.

Część 2 art. 3 przepisów przechodnich do Kodeksu Karnego z dnia 7 sierpnia 1917, № 1 Dz. Urz. Dep. Sprawiedl. T. R. S., otrzymuje brzmienie następujące:

"Kara zamknięcia terminowego w ciężkiem więzieniu, zastępująca ciężkie roboty terminowe, wymierzana będzie na czas od lat czterech do lat piętnastu, a zastępująca zesłanie na osiedlenie - na czas od roku jednego do lat czterech".

W części 3 tegoż artykułu przepisów przechodnich do Kodeksu Karnego wyraz "rozporządzeniach" zastąpić należy wyrazem "przepisach".

W art. 17 tychże przepisów przechodnich wyrazy "przy uprawianiu nierządu winny udzielania jej poparcia w jakikolwiek sposób"-zastąpić należy wyrazami "lub jakiegokolwiek poparcia przy uprawianiu nierządu".

Art.  4.

Dekret z dnia 8 lutego 1919, № 17 Dz. Pr. poz. 220, w przedmiocie tekstu Kodeksu Karnego uchyla się.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości.