Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. - Dz.U.1923.83.645 - OpenLEX

Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.83.645

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 1923 r.
w przedmiocie niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Zatwierdza się uchwalone na walnem zebraniu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w dniu 18 czerwca 1923 r. zmiany statutowe, a mianowicie;
1)
II dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 roku (Dz. U. R. P. № 57 poz. 519),
2)
uchylenie XII dodatku do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 13 maja 1357 roku, do II regulaminu z dnia 5 listopada 1866 roku, do lii regulaminu z dnia 4 maja 1884 roku, do IV regulaminu z dnia i czerwca 1895 roku, do nowego statutu z dnia 4 sierpnia 1896 roku, do V regulaminu z dnia 31 grudnia 1900 roku, do statutu dotyczącego zastąpienia wszystkich systemów listów zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego przez wspólny Komitet Ziemstwa i wspólne Walne Zebranie z dnia 24 lutego 1902 roku i do statutu z dnia 30 czerwca 1913 roku - z dnia 8 czerwca 1922 roku (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519),
3)
I dodatek do statutu Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 roku (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1923 roku.

ZAŁĄCZNIK 

do § 1 punktu 1 rozporządzenia Rady Ministrów

z dn. 30 lipca 1923 r., poz. 645.

II. Dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r. i z dnia 22 marca 1923 r.

Otrzymują brzmienie następujące:

Wstęp: Nazwa, cel i siedziba Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Poznańskie Ziemstwo Kredytowe jest stowarzyszeniem właścicieli nieruchomości ziemskich Województw: Poznańskiego, Pomorskiego i Śląskiego, mającem na celu:

1)
udzielanie pożyczek na hipoteką nieruchomości ziemskich dla członków swych w myśl statutu,
2)
przedsiębranie za zezwoleniem Ministra Skarbu innych czynności, a to bezpośrednio lub przez stworzone przez siebie instytucje, mające na celu udzielanie kredytu, dostosowanego do potrzeb rolnictwa.

Stowarzyszeni są odpowiedzialni także osobistym majątkiem za zobowiązania Ziemstwa.

Ziemstwo jest korporacją publiczno-prawną o charakterze pupilarnej pewności i ma siedzibę, oraz Sąd właściwy w Poznaniu.

§ 1 - 7 otrzymują nagłówek: "Tytuł I. Udzielanie pożyczek".

§  1.
Liczba 3. Zamiast "Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych" - "Ministra Skarbu".

Dotychczasowy § 2 dołącza siej jako osobny ustęp do § 1 i uzupełnia się słowami:

"W razie niekorzystania z pożyczki w ciągu pół roku oblicza Ziemstwo koszty, związane z przeprowadzeniem wniosku o pożyczką".

§  2.
Ziemstwo udziela pożyczek:
a)
zwyczajnych: w markowych listach zastawnych,
b)
dodatkowych: 1) w listach rentowych żytnich,

2) w listach zastawnych dolarowych,

a to na podstawie statutowych oszacowań.

Wszelkie dotychczas udzielone pożyczki - z wyłączeniem pożyczek udzielonych w 4%-owych Nowych listach zastawnych z stemplem polskim - konwertuje się bezpłatnie na pożyczki zwyczajne, udzielone w polskich listach zastawnych, a podzielne przez 1.000 z zaokrągleniem wzwyż, przyczem policzą się dłużnikowi przy spłacie całkowitą umorzoną kwotę. Wyznaczenie terminu konwersji pozostawia się Dyrekcji Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, Dla pożyczek, udzielonych dotąd w 4%-owych Nowych listach zastawnych z stemplem polskim, obowiązują statut z dnia 8 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519) i uzupełnienie statutu z dnia 22 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 38, poz. 254).

§  3.
Pożyczki zwyczajne:
I.
Pożyczki zwyczajne udziela się w wysokości 2/3 szacunku, który dokonuje się:
a)
na podstawie oszacowania na miejscu według załączonego regulaminu szacunkowego, albo
b)
na podstawie 120-krotnego czystego dochodu katastralnego z odliczeniem 20-krotnej wartości ciężarów zapisanych w dziale II księgi wieczystej, lub kapitału potrzebnego na spłacenie rent, o ile niższym jest od 20-krotnej rocznej wartości tychże ciężarów. Ustalenie wartości szacunkowej A-może nastąpić tylko w razie uznania, że budynki w majątku i inwentarz wystarczają dla gospodarstwa. W każdym razie przysługuje Dyrekcji Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego prawo zażądania oszacowania na miejscu (a).

Pożyczki w latach zastawnych udziela się w razie braku specjalnych umów pod następującemi warunkami:

1)
hipoteka w wysokości kapitału, procentów i kosztów wyskarżenia i wyegzekwowania ich musi, z wyjątkiem ciężarów, podanych w § 1 pod № 2, być zapisaną na pierwszem miejscu. Dyrekcja Ziemska może w razie zaintabulowania w dziale II lub III księgi wieczystej zapisów, których nie można natychmiast usunąć przez wykreślenie, udzielenie pierwszeństwa lub wskutek innych trudności, mimo to wydać pożyczką w listach zastawnych z odliczeniem wartości tychże zapisów lub zabezpieczając się w inny sposób według uznania Dyrekcji,
2)
pragnący otrzymać pożyczkę musi w akcie dłużnym przejąć zobowiązanie niewydzierżawienia obdłużonej majętności bez zezwolenia Dyrekcji Ziemstwa. Dyrekcja decyduje według własnego uznania, czy i o ile: można obdłużyć dobra poprzednio wydzierżawione,
3)
procenty opłaca się w gotówce lub w nieprzedawnionych płatnych kuponach Poznańskich listów zastawnych,
4)
budynki na obdłużonych majętnościach muszą być aż do całkowitego umorzenia długu zabezpieczone w odpowiedniej wysokości w Krajowem Ubezpieczeniu Ogniowem. Właściciele obdłużonych majętności z szacunkiem niżej 50.000 marek mają pozatem obowiązek odpowiedniego ubezpieczenia całkowitego sprzętu, oraz żywego i martwego inwentarza od ognia, a ziemiopłodów od gradobicia,
5)
każdy nowonabywca obdłużonej majętności ma obowiązek przejęcia w dokumencie sądowym lub notarjalnym osobistego zobowiązania z pierwotnego aktu dłużnego oraz poddania się wszelkim przepisom, nie wykluczając późniejszych prawidłowo wydanych uzupełnień, i nadesłania takiego dokumentu Dyrekcji w przeciągu najdłużej 3 miesięcy po zapisaniu go jako właściciela nieruchomości w księdze wieczystej,
6)
w razie obdłużenia drzewostanu według jego wartości dochodowej ma dłużnik obowiązek należytej uprawy leśnej według planu gospodarczego, ustawionego przez Dyrekcję Ziemstwa, pod nadzorem Ziemstwa. Dłużnik ma obowiązek prowadzenia księgi wyrębów w sposób przepisany przez Dyrekcję Ziemstwa, prowadzenia wykazów trzebień rocznych i wykonanych zalesień (kultur) oraz nadesłania ich corocznie Dyrekcji Ziemstwa do 1 lipca. Dyrekcję Ziemstwa należy niezwłocznie uwiadomić o każdym pożarze. Dyrekcja zarządza według swego uznania najmniej od trzy lata oględziny leśne na miejscu przez rzeczoznawcę leśnego, delegowanego przez Dyrekcję. Oględziny dotyczą nietylko stwierdzenia, czy przestrzegano planu gospodarczego i czy skutecznie przeprowadzono zalesienia (kultury), lecz także stwierdzenia, czy trwałość dochodów nie jest zagrożona. Koszty oględzin ponosi dłużnik,
7)
dłużnik jest zobowiązany zezwolić członkom Dyrekcji lub ich pełnomocnikom na objazd lub obejście posiadłości we wszystkich częściach tejże, a w razie wydzierżawienia w kontrakcie dzierżawnym nałożyć tenże obowiązek dzierżawcy,
8)
dłużnik ma obowiązek zwrócenia Ziemstwu wszystkich wydatków, jakie zostały poniesione w czasie sekwestru na cele utrzymania i koniecznej naprawy gospodarstwa, a które nie dadzą się zwrócić z dochodów majątku, oraz wydatki biurowe za czynności Ziemstwa, poniesione w jego interesie.

Pożyczkę zwyczajną podzielną przez 1000, zaokrąglając ją wzwyż, udziela się w listach zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, brzmiących na marki polskie aż do czasu ustalenia się innej waluty państwowej.

II.
Od nominalnej wartości pożyczki płaci się od 1-go dnia półrocza, w którym uzyskano pożyczkę:

4% rocznie na oprocentowanie długu,

1/2% rocznie na amortyzację,

5% rocznie na koszty administracyjne.

Amortyzacja dobrowolna jest nadal niedozwolona. Umorzoną dotychczas dobrowolną kwotę pożyczki stawia się. dłużnikowi do dyspozycji.

III.
dotychczasowe §§ 35-39 z modyfikacją, że:
a)
w § 35 pozostawia się tylko pierwsze zdanie, zmieniając słowa "§ 14" na "§ 3 II".
b)
w § 38 uchyla się ustęp I.
IV.
dotychczasowe §§ 50-52.

Pożyczki dodatkowe.

§  4a.
Pożyczki w żytnich listach rentowych:

Pożyczki dodatkowe udziela się od 1 lipca 1923 r. z wykluczeniem drzewostanów, obdłużonych na mocy dochodowości - wyłącznie na ziemię, na warunkach podanych w § 3, w formie listów rentowych, opiewających na żyto, a to na podstawie przeliczenia dotychczasowych szacunków według ostatnich norm szacunkowych (statut z dnia 8 czerwca 1922 r.-Dz. U. R. P. № 57, poz. 519) lub na podstawie oszacowania na miejscu lub na zasadzie 120-krotnego czystego dochodu gruntowego, z leni, że udzielać się będzie na 1 ha ziemi, oszacowanej

do400mkpożyczkęw art.4m.ct.(400kg.)
od400do600"""6""(600")
od600do800"""8""(800")
od800do1.000"""10""(1.000")
od1.000do1.200"""12""(1.200")
od1.200do1.400"""14""(1.400")
ponad 1.400"""16""(1.600")

Pożyczki dodatkowe będą zaintabulowane jako dług realny (M. K. C. §§ 1105 i 1199) w dziale II księgi wieczystej na pierwszem miejscu lub przynajmniej z prawem równorzędności z zaintabulowanemi rentami, a także z pierwszomiejscową hipoteką Ziemstwa działu III księgi wieczystej.

W razie wydzierżawienia obdłużonej majętności bez inwentarza wolno udzielić tylko połowę przypadającej na majętność pożyczki dodatkowej. W razie późniejszego wydzierżawienia obdłużonej majętności bez inwentarza jest połowa udzielonej pożyczki dodatkowej natychmiast bez wypowiedzenia płatną, a mianowicie wyłącznie w listach rentowych.

Przy wydaniu pożyczki żytniej odciąga się od niej pożyczkę hipoteczną Ziemstwa, zapisaną w III dziale księgi wieczystej, przeliczając ją na wartość żyta, z zaokrągleniem wzwyż w pełnych metrycznych centnarach.

Pożyczkę Ziemstwa, udzielaną na drzewostany według ich dochodowości, można na życzenie dłużnika przeliczyć podług wartości żyta.

Przy udzieleniu pożyczki dodatkowej nie pobiera się od dotychczasowych stowarzyszonych żadnego wstępnego (§ 2). Od nowoprzystępujących dłużników pobiera się lub o wstępnego od całej sumy pożyczki zwyczajnej i dodatkowej.

Od nominalnej wartości pożyczki dodatkowej płaci się:

6%rocznienaoprocentowanie długu,
1%""koszty administracyjne.

Amortyzacja długu jest wykluczona.

§  4.b.
Pożyczki dodatkowe w dolarowych listach zastawnych.

Pożyczki dodatkowe w postaci listów zastawnych, brzmiących na dolary Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki, udziela się od dnia 1 lipca 1923 roku na ziemię na warunkach podanych w § 3, a to na podstawie przeliczenia dotychczasowych szacunków według ostatnich, norm szacunkowych, lub na podstawie nowych oszacowań lub na podstawie 129-krotnego czystego dochodu katastralnego (§ 3 b), z tętn, że udzielać się będzie na ha ziemi oszacowanej,

do400marekpożyczkęwwysokości8dol.
od400do600""""12"
od600do800""""16"
od800do1.000""""20"
od1.000do1.200""""24"
od1.200do1.400""""26"
ponad1.400""""32"

W razie wydzierżawienia obdłużonej majętności bez inwentarza wolno udzielać tylko połowę przypadającej na majętność pożyczki dodatkowej. W razie późniejszego wydzierżawienia obdłużonej majętności bez inwentarza jest polowa udzielonej pożyczki dodatkowej natychmiast bez wypowiedzenia płatną, a mianowicie w dolarowych listach zastawnych lub gotówką w dolarach.

Przy wydaniu pożyczki dolarowej odciąga się od niej pożyczkę hipoteczną Ziemstwa, zapisaną w III dziale księgi wieczystej, przeliczając ją na wartość dolara z Zaokrągleniem wzwyż w pełnych dolarach.

Pożyczkę Ziemstwa, udzieloną na drzewostany według ich wydajności, można na życzenia dłużnika przeliczyć na dolary w stosunku 2 dolarów do 1 m. ctr. żyta.

Przy udzieleniu pożyczki dodatkowej nie pobiera się od dotychczasowych stowarzyszonych żadnego wstępnego (% 2), Od nowoprzystępujących dłużników pobiera się 1% wstępnego od całej sumy pożyczki zwyczajnej i dodatkowej.

Pożyczki dolarowe - nie przesądzając późniejszych zmian ustaw państwowych - będą zaintobulowane jako dług realny (li. K. C. 1105, 1199) w li dziale księgi wieczystej na pierwszem miejscu, lub przynajmniej" z prawem równorzędności z pierwszomiejscowemi zapisami w dziale II i III.

Od nominalnej wartości pożyczki dolarowej płaci się:

8%rocznienaoprocentowanie długu,
1%""koszty administracyjne.

Amortyzacja długu jest wykluczona.

§  5.
Procenty należy opłacać w gotówce w półrocznych ratach w czasie między 15 i 24 czerwca oraz między 15 i 24 grudnia do Banku Ziemstwa.

Celem stwierdzenia wysokości procentów, płatnych od listów rentowych żytnich, ogłasza Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego cenę 1 m. centr. żyta na podstawie przeciętnych notowań giełdy zbożowe; w Poznaniu, w czapla od 1 kwietnia do 1 czerwca i w czasie od 1 października do 1 grudnia-a w braku notowań, na podstawie urzędowego oświadczenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu-w dniu 5 czerwca i 5 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego. Pomorskiego i Sielskiego oraz w Dzienniku Poznańskim.

Procenty, płatne od dolarowych listów zastawnych, opłaca się w dolarach.

Zwłokę od zaległych procentów oblicza się. według zwyczaju bankowego.

§  6.
Udzielenie pożyczek przeprowadza wyłącznie Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego za prowizją bankową.

Tytuł  II.

Spłata pożyczek.

A.

Zwyczajnych.

§  7.
1.
Ziemstwo ma poza normalnem umorzeniem się długu prawo zarządania przedterminowej spłaty pożyczki w listach zastawnych z 3-miesięcznym terminem:
a)
w razie zalegania procentami ponad 6 miesięcy bez poprzedniego uzyskania zwłoki, z zastrzeżeniem jednakże, że uprawnienie do wypowiedzenia kończy się, jeżeli spłacono zaległość i koszty Ziemstwa, zanim Dyrekcja Ziemstwa oświadczyła, że korzysta z przysługującego jej prawa wypowiedzenia,
b)
jeżeli należy się obawiać, że sposób gospodarowania na obdłużonej majętności zagraża w znacznym stopniu jej pogorszeniem,
c)
jeżeli zastawiona majętność nie służy nadal gospodarstwu rolnemu lub leśnemu,
d)
jeżeli dłużnik zadość nie uczynił obowiązkowi ubezpieczenia,
e)
jeżeli w razie zmiany prawa własności nowonabywca lub jeden z nowonabywców jest obcokrajowcem lub nie nadesłano wczas aktu wymienionego w § 3 pod № 5,
f)
jeżeli zmniejszono obszar lub wartość obdłużonej majętności lub, jeżeli odłącza się z niej części na skutek świadectwa nieszkodliwości; w tym wypadku może żądać Ziemstwo częściowej spłaty pożyczki tylko w wysokości sumy niepokrytej ustawową wartością pozostałej substancji obdłużonej majętności, a całkowitej tylko wtedy, jeżeli pokryta suma nie osiąga kwoty najniższej, w jakiej pożyczkę można udzielić,
g)
w razie zarządzenia sekwestru lub przetargu obdłużonej majętności,
h)
jeżeli dłużnik nie zastosuje się do zarządzeń Dyrekcji, mających na celu utrzymanie w mocy i wykonanie statutu i rozporządzeń Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,
i)
przy majątkach o wartości szacunkowej ustalonej przez Ziemstwo na sumę niżej 5.000.000 marek, jeżeli zapisuje, się dożywocie (wymiar) bez zezwolenia Dyrekcji Ziemstwa,
k)
w razie wydzierżawienia majątku bez zezwolenia Dyrekcji Ziemstwa,
l)
w razie udzielenia pożyczki na drzewostan na podstawie wartości dochodowej, jeżeli dłużnik odstępuje bez. zezwolenia Dyrekcji od ustanowionego plant? gospodarczego lub jeżeli stwierdzono przez relacje, rzeczoznawcy, wydelegowanego przez Dyrekcje, do oględzin, że trwałość dochodów mających się uzyskać z materiału jest zagrożona, oraz. jeżeli dłużnik nie powiadomił Dyrekcji w przepisany sposób o szkodach powstałych wskutek pożaru; Dyrekcja może w tychże trzech wypadkach według uznania zażądać całkowitej lub częściowej spłaty pożyczki, udzielonej na drzewostan na podstawie wartości chodowej.
2.
Dłużnik może spłacić pożyczkę listami zastawnemi lub w gotówce tylko w całości z wyjątkiem miesięcy maja i czerwca oraz listopada i grudnia z 6-miesięcznem wypowiedzeniem; procenty należy jednakże uiścić za całe bieżące półrocze.

B.

Spłatą pożyczek dodatkowych:

I. Żytnich.

1. Ziemstwo ma prawo zażądać całkowite] spłaty pożyczki listami rentowemi żytniemi na warunkach podanych w § 7 A i, a-1,

2. Dłużnik może i musi spłacić pożyczką listami rentowemi żytniemi na 1 lipca 1933 roku. W razie ustalenia się innej waluty państwowej może nastąpić poprzednio konwersja na listy zastawne w nowoobowiązującej walucie państwowej.

W wyjątkowych razach może Dyrekcja Ziemstwa zezwolić na spłatę pożyczki przez dłużnika przed terminem płatności.

II. Pożyczek dolarowych.

1 Ziemstwo ma prawo zażądać całkowitej spłaty pożyczki listami zastawnemi dolarowe m i na warunkach podanych w § 7A 1, a-1. Dłużnik może i musi spłacić pożyczkę w dolarowych listach zastawnych na dzień i lipca 1933, a to dolarami a! part. W wyjątkowych razach może Dyrekcja Ziemstwa zezwolić na spłatę pożyczki przez dłużnika przed terminem płatności.

Tytuł  III.

Forma pożyczek.

§  8.
.
Listy zastawne wydaje się w języku polskim z kuponami na lat 10 i talonami według załączonego wzoru a) w sztukach po 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 i 100.000 marek polskich.

Listy rentowe żytnie wydaje się z kuponami na dzień 2 stycznia i 1. lipca według załączonego wzoru b) w sztukach brzmiących na 1,2,10,20, 100 i 200 metrycznych centnarów żyta, w języku polskim i francuskim.

Dolarowe listy zastawne wydaje się z kuponami na dzień 2 stycznia i 1 lipca według załączonego wzoru c) w sztukach brzmiących na 2, 3, 10, 20, 100 i 200 dolarów Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki w języku polskim I angielskim.

II.
Zaginione, uszkodzone, przekreślone lub niemożliwe do poznania listy zastawne lub listy rentowe należy unieważnić w myśl ustaw krajowych. Ma zasadzie prawomocnego wyroku wydaje się listy zastawne pod nowym numerem, o ile powyższe listy zastawne nie są wypowiedziane. Dyrekcja może jednakże wzamian za uszkodzone, przekreślone lub niezdolne do obrotu listy zastawne lub listy rentowe wydać poci nowym numerem listy zastawne lub listy rentowe bez poprzedniego postępowania wywoławczego, jeżeli można powyższe listy o tyle rozpoznać, że co do ich prawdziwości niema żadnych wątpliwości.

Kupony nie mogą być wywołane. Podlegają one ustawowemu przedawnieniu- Dyrekcji przysługuje jednakże prawo wypłacenia kwoty po upływie terminu przedawnienia na wypadek, że do tego czasu nie wykupiono kuponów, zgłoszonych jako zaginione,

jeżeli zgłoszono zgubą kuponów przed upływem terminu przedawnienia i wykazano listem zastawnym lub listem rentowym lub w inny wiarogodny sposób, że się je rzeczywiście posiadało.

Po upływie czasu, dla którego wydano serję. kuponów, i za zwrotem talonów wydaje się nową serję. kuponów, z wyjątkiem kuponów od tych listów zastawnych i rentowych, które już zostały wypowiedziane lub wyrokiem prawomocnym unieważnione.

Jeżeli przedłożenie talonu jest niemożliwem albo talon jest przekreślony, uszkodzony lub zupełnie niedopoznania, można wydać nową serje kuponów tylko za przedłożeniem odnośnego listu zastawnego, a w razie zagubienia talonu tylko wtedy, jeśli do końca 2 następujących po sobie terminów płatności procentów, nie przedłożono talonu.

Jeżeli do tego terminu przedłoży się talon celem odbioru nowych serji kuponów, odsyła Dyrekcja właścicieli talonu i listu zastawnego czyli listu rentowego w razie niepogodzenia się, na drogę sądową, a wydanie kuponów następuje później na podstawie i w myśl prawomocnego wyroku sądowego.

§ 9-19: uchyla się.

§ 20-30: otrzymują nagłówek: "Tytuł IV. Prawa egzekucyjne Ziemstwa".

§ 25. liczba 8 ustęp 4: zamiast "200 marek",- "aż do równowartości 200 metrycznych centnarów żyta".

§ 31. zamiast: "procenty listów zastawnych płaci Kasa" - "procenty listów zastawnych i listów rentowych żytnich płaci Bank".

§ 32. i 33: otrzymują nagłówek: "Tytuł V. Fundusze Ziemstwa".

§ 32. zamiast: "§ 14" - "§ 3 i 4a, b".

§ 34. "Poznańskie Ziemstwo Kredytowe poręcza właścicielom listów zastawnych i listów rentowych żytnich, że

1)
Ogólna suma Wystawionych i w obieg puszczonych listów zastawnych i żytnich listów rentowych nie przekracza całkowitej sumy pretensji Ziemstwa, zaintabulowanych w II i III dziale księgi wieczystej obdłużonych majętności, za co członkowie Dyrekcji Ziemstwa odpowiadają osobiście. Komisarz państwowy ma prawo przekonania się o dokonaniu powyższego warunku.
2)
Każdy list zastawny i list rentowy żytni zabezpieczony jest na majętnościach ziemskich Stowarzyszonych zapisem w księdze wieczystej na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
3)
Poznańskie Ziemstwo Kredytowe odpowiada całkowitym swoim majątkiem za prawidłowy wykup listów zastawnych i listów rentowych oraz przynależnych kuponów.
4)
Posiadacz listów zastawnych i rentowych ma prawo do ostatecznego pokrycia swoich pretensji z hipotek i innych zapisów, zaintabulowanych na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w księgach wieczystych stowarzyszonych majętności, w drodze sądowego przekazania tychże według swego wyboru.
5)
Wobec Ziemstwa odpowiadają stowarzyszeni obdłużoną majętnością i osobistym majątkiem.

§ 35-39: zamienia się na § 3 Iii z modyfikacją, że

a)
w § 35 pozostawia się tylko pierwsze zdanie, zamieniając słowa "§ 14" na "§ 3 11",
b)
w § 38 uchyla się ustęp 1.

§ 50-52: zamienia się na § 3 IV.

§ 53-76: otrzymują nagłówek: "Tytuł VI. Administracja".

§ 76. ust. II: zamiast: "§ 6 bh = "§ 7 a 1h".

§ 77-86: otrzymują nagłówek: "Tytuł VII. Przepisy końcowe".

§ 77: Wszelkie dotychczasowe systemy listów zastawnych, włącznie 4%-owych Nowych listów zastawnych ze stemplem polskim, który to system na razie się kontynuje w myśl statutu z dnia 8 czerwca 1922 (Dz. U. R. P. № 57, poz. 519) i uzupełnienia statutu z dnia 22 marca 1923 (Dz. U. R. P. № 38, poz. 254), Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego ma prawo zamknąć i wypowiedzieć w ter minie urzędowo opublikowanym.

§ 81-84: uchyla się.

§ 85: "Właścicielem gmachu, położonego w mieście Poznaniu przy ul. Wjazdowej Ma 11, a zapisanego w księdze wieczystej miasta Poznania, przedmieście Św. Marcin, tom XXIII, karta № 568, jest Poznańskie Ziemstwo Kredytowe".

ZAŁĄCZNIK 

do § 1 punktu 2 rozporządzenia Rady Ministrów

z dn. 30 lipca 1923 r., poz. 645.

XII. Dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego

z dn. 13 maja 1857 r., do II regulaminu z dn. 5 listopada 1866 r., do III regulaminu z dn. 4 maja 1885 r., do IV regulaminu z dn. 1 czerwca 1895 r., do nowego statutu z dnia 4 sierpnia 1896 r., do V regulaminu z dn. 31 grudnia 1900 r., do statutu dotyczącego zastąpienia wszystkich systemów listów zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, przez wspólne Walne Zebranie z dn. 24 lutego 1902 r. i do statutu

z dn. 30 czerwca 1913 r. uchyla się.

ZAŁĄCZNIK  1

do § 1 punktu 3 rozporządzenia Sady Ministrów

z dn. 30 lipca 1923 r., poz. 645.

I. Dodatek do statutu Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego z dn. 8 czerwca 1922 r.

§ 1. Zamiast "Poznańskie Ziemstwo Kredytowe nie odpowiada za zobowiązania Banku Ziemstwa" "Stowarzyszeni Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego odpowiadają za zobowiązania Banku Ziemstwa".

§ 11. Rada nadzorcza Banku składa się z 20 osób, a mianowicie z wszystkich członków Dyrekcji Ziemstwa przez czas ich urzędowania oraz delegatów, wybranych przez Sejmik Ziemstwa z grona stowarzyszonych na lat 3.

Rada Nadzorcza nadzoruje oraz kieruje administracją i prowadzeniem interesów Banku, ustalając mianowicie zasady gospodarcze Banku.

Rada Nadzorcza Banku ma prawo ustanowienia stałej Rady Bankowej z pośród siebie, składającej się z 2 członków Dyrekcji Ziemstwa i 3 Stowarzyszonych.

Wzór A.

4%-owy list zastawny

Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego

na sumą mk. ......

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór B.

6%-owy list rentowy

Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego № ...... na ...... metrycznych centnarów żyta.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór C.

8%-owy list zastawny

Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego № ...... na sumę dolarów ...... St. Zj. P. A.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1924 r. (Dz.U.24.7.66) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 1923 r.