Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1379 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  34.  [Umowy offsetowe zawarte przez wejściem w życie ustawy]
1.  Do umów offsetowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do zmian umów offsetowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dokonywanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.  Do postępowań o zawarcie umowy offsetowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.