Szczególne uprawnienia pracowników medycznych. - Rozdział 4 - Niektóre obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych w... - Dz.U.1974.51.326 - OpenLEX

Rozdział 4 - Szczególne uprawnienia pracowników medycznych. - Niektóre obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.51.326

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1999 r.

Rozdział  4

Szczególne uprawnienia pracowników medycznych.

§  15.
1.
Organy administracji państwowej właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia pracowników medycznych są obowiązane zapewnić pracownikom medycznym zatrudnionym w gminnych, wiejskch i przyzakładowych ośrodkach zdrowia, w aptekach otwartych, punktach aptecznych i żłobkach położonych na obszarze gmin, gmin i miast lub miast liczących do 2 tys. mieszkańców mieszkanie samodzielne, wyremontowane i posiadające odpowiednie wyposażenie.
2.
Pracownikom określonym w ust. 1 należy zapewnić mieszkanie w miarę możliwości mieszczące się w tym samym obiekcie co zatrudniający go zakład lub:
1)
w innych budynkach pozostających w dyspozycji państwowych jednostek organizacyjnych bądź
2)
w budynkach należących do osób prywatnych.
3.
Jeżeli pracownikowi ma być udostępnione mieszkanie w budynku należącym do osoby prywatnej (ust. 2 pkt 2), koszt pierwszego remontu mieszkania obciąża organ, o którym mowa w ust. 1.
§  16.
1. 19
Pracownikowi określonemu w § 15 ust. 1 - w razie niezapewnienia mu odpowiedniego mieszkania - zakład pracy może przyznać miesięczny zryczałtowany ekwiwalent pieniężny z tytułu najmu mieszkania w następującej wysokości:
1)
dla osoby samotnej - 25% minimalnej stawki miesięcznej uposażenia zasadniczego dla I kategorii zaszeregowania w tabeli stawek, obowiązującej w zakładach społecznych służby zdrowia,
2)
dla osoby mającej rodzinę - 50% minimalnej stawki miesięcznej uposażenia zasadniczego, o którym mowa w pkt 1.
2.
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko 1 osobie w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.
§  16a. 20
 
1.
Publiczny zakład opieki zdrowotnej może kwaterować zatrudnionych pracowników w hotelach pracowniczych, a w przypadku braku miejsc w hotelach pracowniczych - w kwaterach prywatnych.
2.
Pracownicy, których miejsce zamieszkania uniemożliwia codzienne dojazdy do pracy, zajmujący lokale, o których mowa w ust. 1, ponoszą opłaty za zakwaterowanie w wysokości nie mniejszej niż 1/3 pełnych kosztów miejsca hotelowego lub miejsca w kwaterze prywatnej.
3.
Pozostałą część kosztów pokrywa zakład pracy w formie zapłaty za usługi świadczącemu usługi hotelarskie.
§  17.
1.
Pracownikom medycznym zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach terenowych tych zakładów, w aptekach otwartych i punktach aptecznych oraz w żłobkach położonych na obszarze gmin oraz miast liczących do 2 tys. mieszkańców przysługuje ryczałt za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych.
2. 21
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi wysokość i zasady przyznawania ryczałtu, o którym mowa w ust. 1.
§  17a. 22
W ramach posiadanych przez zakład służby zdrowia środków finansowych korzystają:
1)
z posiłków bezpłatnych w czasie wykonywania pracy następujące grupy pracowników:
a)
pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków,
b)
salowe i sanitariusze szpitalni,
c)
pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem, w przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze co najmniej 3 godzin w ciagu doby,
d)
lekarze i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem w czasie pełnienia - zgodnie z harmonogramem - dyżurów zakładowych,
2)
z jednego bezpłatnego posiłku nocnego o wartości jednej czwartej ustalonej najniższej stawki żywieniowej następujące grupy pracowników:
a)
pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem w czasie pełnienia dyżurów zakładowych w godzinach od 2200 do 600,
b)
pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem, sanitariusze szpitalni i salowe w czasie pracy w porze nocnej w godzinach od 2200 do 600.
§  18.
1. 23
Lekarz, lekarz dentysta, magister farmacji, magister analityki medycznej oraz pielęgniarka i położna przystępujący do pracy po raz pierwszy po uzyskaniu dyplomu otrzymują jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie się w wysokości dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego, jeżeli podejmą pracę na obszarze, na którym występuje niedobór kadr medycznych. Obszary te określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.
2.
Zasiłek określony w ust. 1 podlega zwrotowi, jeżeli pracownik przed upływem 3 lat rozwiąże stosunek pracy lub ze swej winy zostanie zwolniony z pracy bez wypowiedzenia albo porzuci pracę.
§  19. 24
 
1.
Za długoletnią pracę pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy,
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.
Ustalanie okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania regulują ogólnie obowiązujące przepisy.
3.
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy,
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.
4.
Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu dodatku za wysługę lat.
5.
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
19 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 17 września 1990 r. (Dz.U.90.65.387) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1990 r.
20 § 16a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 października 1995 r. (Dz.U.95.123.595) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1995 r.
21 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 17 września 1990 r. (Dz.U.90.65.387) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1990 r.
22 § 17a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1994 r. (Dz.U.94.31.112) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1994 r.
23 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 i pkt 10 rozporządzenia z dnia 17 września 1990 r. (Dz.U.90.65.387) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1990 r.
24 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 17 września 1990 r. (Dz.U.90.65.387) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1990 r.