[Przepis derogacyjny] - Art. 37. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Przepis derogacyjny] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  37.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1484 oraz z 2006 r. poz. 723), z wyjątkiem art. 9-11, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2008 r.