Art. 28. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  28. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) w art. 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).