[Obowiązek składania sprawozdań finansowych] - Art. 19. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Obowiązek składania sprawozdań finansowych] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  19.  [Obowiązek składania sprawozdań finansowych]
1. 
Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum badawczo-rozwojowego, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy:
1)
dokumenty, o których mowa w art. 17 ust. 6 pkt 4-9;
2)
zatwierdzone, na podstawie przepisów o rachunkowości, sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy za ostatni rok obrotowy, z wyszczególnieniem:
a)
przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych, klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej,
b)
różnicy w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w zakresie:
przychodów, o których mowa w lit. a,
wydatków na prowadzenie badań i prac rozwojowych,
stanu zatrudnienia na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem badań i prac rozwojowych;
3)
sprawozdanie z badania sprawozdania, o którym mowa w pkt 2, zawierające informację o przychodach netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej;
4)
opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.
2. 
(uchylony)